HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS 2018

mservice

HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local Sursa de finanțare A Integral de la buget

HOTARAREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 674/27.12.2017 prin care a fost rectificat bugetul de venituri și cheltuieli conform Hotărârii Consiliului Județean de repartizare a procentului de 20% din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

HOTĂRÂREA NR. 3 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a redevenței terenurilor  concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, cuantumul chiriei pentru locuințele A.N.L., locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru anul 2018, în conformitate cu indicele de inflație

HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2018

HOTĂRÂREA NR. 5 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2018-2019

HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113

HOTĂRÂREA NR. 8 privind desemnarea membrilor și constituirea comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și pentru aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activității managerului Spitalului de boli cornice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos

HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Târgu Frumos, Jud. Iași

HOTĂRÂREA NR. 10 pentru aprobarea modificării art. 3 din  H.C.L. nr. 175/01.12.2015 privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Salubrizare aferent proiectului major „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”

HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea atribuirii, la cerere, a unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe, proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/2003

HOTARAREA NR. 13 privind starea de incompatibilitate a domnului consilier local Sarafincianu Vasile, constatată de către Agenția Națională de Integritate, încetarea de drept a calității domnului Sarafincianu Vasile de consilier local din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a locului ocupat

HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei de validare a mandatelor din cadrul Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 15 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași, al doamnei AMARIEI MĂRIOARA, supleant pe listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea • BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2018 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2018; • BUGETULUI CENTRALIZAT AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL ȘI/SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI/SAU SUBVENȚII pentru anul 2018 și a Anexei cuprinzând PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2018

HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Târgu Frumos, precum și a Planului de pază al sediului Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea preluării terenului  aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos, în suprafață de 27.000 mp,  și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, de către Orașul Târgu Frumos, din administrarea Consiliul Județean Iași

HOTARAREA NR. 19 privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral pentru pășunile de pe raza Unitații Administrativ-Teritoriale a Orașului Târgu Frumos,  județul Iași

HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea modificării, completării și actualizarii inventarului domeniului public cu suprafața terenului aferent Grădiniței cu Program Prelungit, situat în strada Petru Rareș nr. 13, oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 21 privind aprobarea modificării, completării și actualizarii inventarului domeniului public prin introducerea imobilului C2 – Extindere Grădiniță cu Program Prelungit  P+1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13 , oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 22 privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale, județul Iași, aferente proiectului SMID în județul Iași

HOTARAREA NR. 23 privind alegerea viceprimarului oraşului Târgu Frumos, județul Iaşi

HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua  Internațională  a Femeii – 8 Martie 2018” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași

HOTARAREA NR. 25 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017

HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonpropfit de interes general, aferent anului 2018

HOTARAREA NR. 27 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2017

HOTARAREA NR. 28 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 7 din 23.01.2018 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113

HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului privind modul de organizare și exploatare a pajiștilor, a caietului de sarcini şi a modelului contractului de închiriere a  pășunilor proprietate privată a oraşului Târgu Frumos, judeţul Iași

HOTARAREA NR. 30 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 10, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62305 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62342 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 32 privind aprobarea preluării, în folosință gratuită, a unei autofreze de zăpadă marca ZILL D470

HOTARAREA NR. 33 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, et. 4, scara B, bl. 50, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 34 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 7,  et. 1, scara A, bl. E2, Situat în strada Petru Rareș, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 35 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018

HOTARAREA NR. 36 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social Multifuncțional din orașul Târgu Frumos, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local al orașului Târgu Frumos nr. 26/25.02.2016

HOTARAREA NR. 37 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23

HOTARAREA NR. 38 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 24

HOTARAREA NR. 39 privind modificarea componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018

HOTARAREA NR. 41 privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2017, a Contului de profit și pierdere la data de 31.12.2017, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 31.12.2017 și a Raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2017 al comisiei de cenzori pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 42 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 43 privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25

HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62302 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 46 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 47 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 1000,00 mp teren, situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral 60246

HOTARAREA NR. 48 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ

HOTARAREA NR. 49 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și  aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE SALA MARE CORP A, PRIMĂRIA ORAȘ TÂRGU FRUMOS”

HOTARAREA NR. 51 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare parc copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78”

HOTARAREA NR. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103”

HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al  instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim. I anul 2018

HOTARAREA NR. 54 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2018 – Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași

HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (Măicuța) din Parohia Sf. Nicolae Târgu Frumos, Județul Iași

HOTARAREA NR. 56 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 1500,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61727, nr. cadastral 61727

HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 445,00 mp, situat în strada George Topârceanu nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61942, nr. cadastral 61942

HOTARAREA NR. 58 privind înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social Multifuncțional care va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu

HOTARAREA NR. 59 pentru aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Târgu Frumos prin transformarea unor funcții publice de execuție vacante

HOTARAREA NR. 60 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 30 din 29.03.2018

HOTARAREA NR. 61 privind aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 26

HOTARAREA NR. 62 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea realizării Monografiei Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea asocierii Orașului Târgu Frumos la constituirea  Asociației de proprietari Policlinica “Dr. Titu Scântee”

HOTARAREA NR. 64 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2018

HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 1060 mp teren situat în oraș Târgu Frumos, strada Petru Rareș nr. 82C, jud. Iași

HOTARAREA NR. 66 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 mp, situat în strada Petru Rareș nr. 82F, înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral – 60246, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 156,00 mp, înscris în C.F. nr. 61595, și 206,00 mp, înscris în C.F. nr. 61596, situat în strada Serelor nr. 2A, oraș Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 68 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 513,00 mp, situat în strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62487, nr. cadastral – 62487

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62486, nr. cadastral – 62486

HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 400,00 mp, situat în strada Tineretului nr. 29, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61824, nr. cadastral – 61824

HOTARAREA NR. 71 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018

HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI” Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu Frumos Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș Târgu Frumos în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HOTARAREA NR. 73 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea actualizarii Statutului Orasului Targu Frumos, judetul Iasi

HOTARAREA NR. 75  pentru aprobarea Regulamentului privind conduita în parcurile și locurile de odihnă, de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 76  privind aprobarea actualizării componenţei Consiliului de administraţie a Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 77 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  513,00 mp, situat în strada  Teilor, nr.  21, înscris în C.F. nr.  62487,  nr. cadastral – 62487, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 78 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de  400,00 mp, situat în strada  Tineretului, nr.  29, înscris în C.F. nr.  61824,  nr. cadastral  – 61824, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 79 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr.  47, înscris în C.F. nr.  62486,  nr. cadastral  – 62486, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 80 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  156,00 mp teren, înscris în C.F. nr. 61595 și 206,00 mp teren, înscris în C.F. nr. 61596, situat în strada Serelor, nr. 2A, oraș Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 81 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de 445 mp, situat în strada George Topîrceanu, nr.  27, înscris în C.F. nr.  61942,  nr. cadastral  – 61942, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 82 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de 1500 mp, situat în strada  Tudor Vladimirescu, nr.  1B, înscris în C.F. nr.  61727,  nr. cadastral  – 61727, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr.  16, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62380 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 84 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr.  18, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62596 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 85 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 80,00 mp teren situat în strada Bogdan Vodă, nr. 1C, Oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 86 privind însuşirea în domeniul public a suprafeţei de 708,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 130A, Oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 87 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 582,00 mp teren situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral – 62501

HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 700,00 mp, situat în strada Crizantemelor nr. 26, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62577,  nr. cadastral – 62577

HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea întocmirii raportului de expertiză tehnică pentru construcțiile existente pe terenul în suprafață de 2000 mp, situat în Tarlaua „Dealul Crâșmei”, parcelele CC(38,39)/1/1, A-40/1/1, A-24/2/1, V-23/2/1

HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 45 din 26.04.2018

HOTARAREA NR. 91 privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28

HOTARAREA NR. 93 privind aprobarea oportunității, implementării și realizării proiectului ,,Reabilitare Casa de Cultură Garabet Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu destinație viitoare muzeu, Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos” prin intermediul POR 2014-2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

HOTARAREA NR. 94 privind aprobarea efectuării de către administrația publică locală a Orașului Târgu Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar motivant pentru tineri talentați cu rezultate excepționale la concursuri de muzică

HOTARAREA NR. 95 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza Vodă, Petru Rareș și Ștefan cel Mare”

HOTARAREA NR. 96 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 97 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea salariilor de bază corespunzătoare

HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea completării cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I din Regulamentul – cadru adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din data de 30.07.2015

HOTARAREA NR. 99 privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a unor rețele de canalizare ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate exercitat de către FERMADOR S.R.L.

HOTARAREA NR. 100 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 150,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/2, și a suprafeței de 171,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/1, situate în strada Buznei, Oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 357,00 mp teren, aparținând domeniului public, situat în strada Petru Rares, nr. 130A, oraş Târgu Frumos, jud. Iași

HOTARAREA NR. 102 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului  nr.  12,  et. 3, scara A,  bl.  29, situat în strada Petru Rareș, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 103 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 700,00 mp, situat în strada Crizantemelor nr.   26, înscris în C.F. nr. 62577,  nr. cadastral – 62577, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 104 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 582,00 mp, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, înscris în C.F. nr. 62501,  nr. cadastral – 62501, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 491,00 mp, situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral – 1175

HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 30,00 mp teren, situat în strada Cuza Vodă nr. 50, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61202, nr. cadastral – 788

HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea proiectului „REABILITARE CASA DE CULTURĂ GARABET IBRĂILEANU, REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIE VIITOARE MUZEU, MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI”, a DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO – ECONOMICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI aferenți, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa PRIORITARĂ 13, OBIECTIV SPECIFIC 13.1/ ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA, APEL DE PROIECTE POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (COD NR. POR/381/13)

HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim II anul 2018

HOTARAREA NR. 109 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  III si IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea înfrățirii dintre Orașul Târgu Frumos, județul Iași din România și Comuna Rignano sull` Arno, Provincia Florența din Republica Italiană

HOTARAREA NR. 111 privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Ursulescu

HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea însușirii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”

HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea sumelor necesare pentru aniversarea a 570 de ani de atestare documentară a localității Târgu Frumos și a 50 de ani de reatestare a orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 114 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Grădiniței cu program prelungit, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019

HOTARAREA NR. 115 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019

HOTARAREA NR. 116 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019

HOTARAREA NR. 117 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019

HOTARAREA NR. 118 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019

HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Cartei beneficiarilor și a Codului de etică a personalului Serviciului Social de Asistență Comunitară din cadrul Centrului Social Multifuncțional al orașului Târgu Frumos aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 120 privind însuşirea în domeniul public a suprafeţei de 1500,00 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 62182, și a suprafeței de 800,00 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 62213, situate în strada Pieptănari, Oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 121 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 708,00 mp teren, aparținând domeniului public, situat în strada Petru Rares nr. 130A, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 122 privind însuşirea rapoartelor de evaluare și a valorilor evaluate pentru suprafața de 150,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/2, și suprafața de 171,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/1, aparținând domeniului privat,  situate în strada Buznei, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 123 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren, aparținând domeniului privat, situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 124 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 491,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27E, înscris în C.F. nr. 62580,  nr. cadastral – 1175, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 125 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 415,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Tudor Vladimirescu  nr. 1E, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61098, nr. cadastral – 61098

HOTARAREA NR. 126 privind aprobarea criteriilor aplicabile în cazul aprobării vânzării cu plata în rate a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 127 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018

HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 129 privind aprobarea dării în administrarea Liceului Teoretic „Ion Neculce” a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”

HOTARAREA NR. 130 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru rețelele edilitare de canalizare, aparținând domeniului public, situate în Oraşul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a suprafeţei de 730,00 mp teren,  înscris în C.F. nr.  62685, nr. cadastral – 62685, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 2

HOTARAREA NR. 132 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 80,00 mp teren situat în strada Aleea Petru Rareș nr. 2, Oraşul Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 133 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 939,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204

HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim III anul 2018

HOTARAREA NR. 135 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate și desfășurate în luna decembrie 2018 în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași, precum și a bugetului estimat pentru organizarea acestora

HOTARAREA NR. 137 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA JORA ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 139 privind transmiterea în administrarea Apavital S.A. a rețelei edilitare de canalizare în lungime de 1800 ml,  proprietate publică  a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 140 privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra terenurilor, aparținând domeniului public, ocupate de rețele electrice

HOTARAREA NR. 141 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 415,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, înscris în C.F. nr. 61098,  nr. cadastral – 61098, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 142 privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

HOTARAREA NR. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE, STRADA PIEPTĂNARI, ORAȘUL TÂRGU FRUMOS

HOTARAREA NR. 144 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019

HOTARAREA NR. 145 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în ORAȘUL TÂRGU FRUMOS

HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primariei oraş Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar privind obiectivele și lucrările comunitare care se vor realiza în 2019 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat

HOTARAREA NR. 148 privind însuşirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a bunurilor de retur din cadrul investiției CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Târgu Frumos” realizate în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași”

HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ASIGURARE UTILITĂȚI ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ BLOC LOCUINȚE ANL PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, P + 2E + M”

HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2019 și a bugetului estimat necesar

HOTARAREA NR. 151 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru imobilul C2 – Extindere Grădinița cu Program Prelungit P + 1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13, Oraşul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 152 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren, aparținând domeniului privat, situat în strada Aleea Petru Rareș nr. 2, Oraşul Târgu Frumos, jud. Iaşi și înscrierea în evidențele contabile

HOTARAREA NR. 153 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 939 mp, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi

HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 24, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62398 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 26, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62400 a Orașului Târgu Frumos

HOTARAREA NR. 156 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

HOTARAREA NR. 157 privind aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29

HOTARAREA NR. 158 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019

HOTARAREA NR. 159 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut