Hotărârile Consiliului Local

Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local

 • HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local Sursa de finanțare A Integral de la buget
 • HOTARAREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 674/27.12.2017 prin care a fost rectificat bugetul de venituri și cheltuieli conform Hotărârii Consiliului Județean de repartizare a procentului de 20% din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
 • HOTĂRÂREA NR. 3 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a redevenței terenurilor  concesionate, a obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie pe zone și grupe ale orașului Târgu Frumos, cuantumul chiriei pentru locuințele A.N.L., locuințele fond locativ vechi, locuințele sociale închiriate, pentru anul 2018, în conformitate cu indicele de inflație
 • HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 5 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2018-2019
 • HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113
 • HOTĂRÂREA NR. 8 privind desemnarea membrilor și constituirea comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului de boli cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și pentru aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activității managerului Spitalului de boli cornice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos
 • HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Târgu Frumos, Jud. Iași
 • HOTĂRÂREA NR. 10 pentru aprobarea modificării art. 3 din  H.C.L. nr. 175/01.12.2015 privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
 • HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Salubrizare aferent proiectului major „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”
 • HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea atribuirii, la cerere, a unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe, proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/2003
 • HOTARAREA NR. 13 privind starea de incompatibilitate a domnului consilier local Sarafincianu Vasile, constatată de către Agenția Națională de Integritate, încetarea de drept a calității domnului Sarafincianu Vasile de consilier local din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a locului ocupat
 • HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei de validare a mandatelor din cadrul Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 15 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași, al doamnei AMARIEI MĂRIOARA, supleant pe listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
 • HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea • BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2018 al Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2018; • BUGETULUI CENTRALIZAT AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL ȘI/SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI/SAU SUBVENȚII pentru anul 2018 și a Anexei cuprinzând PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2018
 • HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Târgu Frumos, precum și a Planului de pază al sediului Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea preluării terenului  aflat în domeniul public al Orașului Târgu Frumos, în suprafață de 27.000 mp,  și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri Târgu Frumos” în valoare de 3.539.004,71 lei, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, de către Orașul Târgu Frumos, din administrarea Consiliul Județean Iași
 • HOTARAREA NR. 19 privind aprobarea Planului de Amenajament pastoral pentru pășunile de pe raza Unitații Administrativ-Teritoriale a Orașului Târgu Frumos,  județul Iași
 • HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea modificării, completării și actualizarii inventarului domeniului public cu suprafața terenului aferent Grădiniței cu Program Prelungit, situat în strada Petru Rareș nr. 13, oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 21 privind aprobarea modificării, completării și actualizarii inventarului domeniului public prin introducerea imobilului C2 – Extindere Grădiniță cu Program Prelungit  P+1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13 , oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 22 privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale, județul Iași, aferente proiectului SMID în județul Iași
 • HOTARAREA NR. 23 privind alegerea viceprimarului oraşului Târgu Frumos, județul Iaşi
 • HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua  Internațională  a Femeii – 8 Martie 2018” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași
 • HOTARAREA NR. 25 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017
 • HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos, pentru activități nonpropfit de interes general, aferent anului 2018
 • HOTARAREA NR. 27 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2017
 • HOTARAREA NR. 28 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 7 din 23.01.2018 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții cu denumirea „Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale” cod MySmis 115113
 • HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului privind modul de organizare și exploatare a pajiștilor, a caietului de sarcini şi a modelului contractului de închiriere a  pășunilor proprietate privată a oraşului Târgu Frumos, judeţul Iași
 • HOTARAREA NR. 30 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 10, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62305 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 6, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62342 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 32 privind aprobarea preluării, în folosință gratuită, a unei autofreze de zăpadă marca ZILL D470
 • HOTARAREA NR. 33 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, et. 4, scara B, bl. 50, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 34 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 7,  et. 1, scara A, bl. E2, Situat în strada Petru Rareș, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 35 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie a Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • HOTARAREA NR. 36 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social Multifuncțional din orașul Târgu Frumos, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local al orașului Târgu Frumos nr. 26/25.02.2016
 • HOTARAREA NR. 37 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23
 • HOTARAREA NR. 38 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 24
 • HOTARAREA NR. 39 privind modificarea componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018
 • HOTARAREA NR. 41 privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2017, a Contului de profit și pierdere la data de 31.12.2017, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 31.12.2017 și a Raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2017 al comisiei de cenzori pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 42 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 43 privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
 • HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
 • HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62302 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 46 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 47 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 1000,00 mp teren, situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral 60246
 • HOTARAREA NR. 48 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ
 • HOTARAREA NR. 49 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și  aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE SALA MARE CORP A, PRIMĂRIA ORAȘ TÂRGU FRUMOS”
 • HOTARAREA NR. 51 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare parc copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78”
 • HOTARAREA NR. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103”
 • HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al  instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim. I anul 2018
 • HOTARAREA NR. 54 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Iunie 2018 – Ziua Copilului” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași
 • HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (Măicuța) din Parohia Sf. Nicolae Târgu Frumos, Județul Iași
 • HOTARAREA NR. 56 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 1500,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1B, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61727, nr. cadastral 61727
 • HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 445,00 mp, situat în strada George Topârceanu nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61942, nr. cadastral 61942
 • HOTARAREA NR. 58 privind înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social Multifuncțional care va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu
 • HOTARAREA NR. 59 pentru aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Târgu Frumos prin transformarea unor funcții publice de execuție vacante
 • HOTARAREA NR. 60 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 30 din 29.03.2018
 • HOTARAREA NR. 61 privind aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 26
 • HOTARAREA NR. 62 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea realizării Monografiei Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea asocierii Orașului Târgu Frumos la constituirea  Asociației de proprietari Policlinica “Dr. Titu Scântee”
 • HOTARAREA NR. 64 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos în anul 2018
 • HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 1060 mp teren situat în oraș Târgu Frumos, strada Petru Rareș nr. 82C, jud. Iași
 • HOTARAREA NR. 66 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 mp, situat în strada Petru Rareș nr. 82F, înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral – 60246, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 156,00 mp, înscris în C.F. nr. 61595, și 206,00 mp, înscris în C.F. nr. 61596, situat în strada Serelor nr. 2A, oraș Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 68 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 513,00 mp, situat în strada Teilor nr. 21, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62487, nr. cadastral – 62487
 • HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62486, nr. cadastral – 62486
 • HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 400,00 mp, situat în strada Tineretului nr. 29, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61824, nr. cadastral – 61824
 • HOTARAREA NR. 71 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018
 • HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI” Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu Frumos Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș Târgu Frumos în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
 • HOTARAREA NR. 73 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
 • HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea actualizarii Statutului Orasului Targu Frumos, judetul Iasi
 • HOTARAREA NR. 75  pentru aprobarea Regulamentului privind conduita în parcurile și locurile de odihnă, de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 76  privind aprobarea actualizării componenţei Consiliului de administraţie a Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 77 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  513,00 mp, situat în strada  Teilor, nr.  21, înscris în C.F. nr.  62487,  nr. cadastral – 62487, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 78 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de  400,00 mp, situat în strada  Tineretului, nr.  29, înscris în C.F. nr.  61824,  nr. cadastral  – 61824, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 79 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr.  47, înscris în C.F. nr.  62486,  nr. cadastral  – 62486, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 80 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  156,00 mp teren, înscris în C.F. nr. 61595 și 206,00 mp teren, înscris în C.F. nr. 61596, situat în strada Serelor, nr. 2A, oraș Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 81 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de 445 mp, situat în strada George Topîrceanu, nr.  27, înscris în C.F. nr.  61942,  nr. cadastral  – 61942, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 82 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de 1500 mp, situat în strada  Tudor Vladimirescu, nr.  1B, înscris în C.F. nr.  61727,  nr. cadastral  – 61727, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr.  16, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62380 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 84 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr.  18, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62596 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 85 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 80,00 mp teren situat în strada Bogdan Vodă, nr. 1C, Oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 86 privind însuşirea în domeniul public a suprafeţei de 708,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 130A, Oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 87 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 582,00 mp teren situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62501, nr. cadastral – 62501
 • HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 700,00 mp, situat în strada Crizantemelor nr. 26, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62577,  nr. cadastral – 62577
 • HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea întocmirii raportului de expertiză tehnică pentru construcțiile existente pe terenul în suprafață de 2000 mp, situat în Tarlaua „Dealul Crâșmei”, parcelele CC(38,39)/1/1, A-40/1/1, A-24/2/1, V-23/2/1
 • HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 45 din 26.04.2018
 • HOTARAREA NR. 91 privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 • HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28
 • HOTARAREA NR. 93 privind aprobarea oportunității, implementării și realizării proiectului ,,Reabilitare Casa de Cultură Garabet Ibrăileanu, Reabilitare clădire cu destinație viitoare muzeu, Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos” prin intermediul POR 2014-2020 Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
 • HOTARAREA NR. 94 privind aprobarea efectuării de către administrația publică locală a Orașului Târgu Frumos a demersurilor necesare pentru obținerea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar motivant pentru tineri talentați cu rezultate excepționale la concursuri de muzică
 • HOTARAREA NR. 95 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza Vodă, Petru Rareș și Ștefan cel Mare”
 • HOTARAREA NR. 96 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local pentru anul 2018
 • HOTARAREA NR. 97 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea salariilor de bază corespunzătoare
 • HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea completării cu un nou alineat a art. 3 al Capitolului I din Regulamentul – cadru adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din data de 30.07.2015
 • HOTARAREA NR. 99 privind însușirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a unor rețele de canalizare ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate exercitat de către FERMADOR S.R.L.
 • HOTARAREA NR. 100 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 150,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/2, și a suprafeței de 171,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/1, situate în strada Buznei, Oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 357,00 mp teren, aparținând domeniului public, situat în strada Petru Rares, nr. 130A, oraş Târgu Frumos, jud. Iași
 • HOTARAREA NR. 102 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării apartamentului  nr.  12,  et. 3, scara A,  bl.  29, situat în strada Petru Rareș, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 103 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 700,00 mp, situat în strada Crizantemelor nr.   26, înscris în C.F. nr. 62577,  nr. cadastral – 62577, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 104 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 582,00 mp, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 3, înscris în C.F. nr. 62501,  nr. cadastral – 62501, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 105 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață  de 491,00 mp, situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62580, nr. cadastral – 1175
 • HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 30,00 mp teren, situat în strada Cuza Vodă nr. 50, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61202, nr. cadastral – 788
 • HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea proiectului „REABILITARE CASA DE CULTURĂ GARABET IBRĂILEANU, REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIE VIITOARE MUZEU, MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI”, a DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO – ECONOMICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI aferenți, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa PRIORITARĂ 13, OBIECTIV SPECIFIC 13.1/ ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA, APEL DE PROIECTE POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (COD NR. POR/381/13)
 • HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim II anul 2018
 • HOTARAREA NR. 109 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  III si IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018
 • HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea înfrățirii dintre Orașul Târgu Frumos, județul Iași din România și Comuna Rignano sull` Arno, Provincia Florența din Republica Italiană
 • HOTARAREA NR. 111 privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Ursulescu
 • HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea însușirii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”
 • HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea sumelor necesare pentru aniversarea a 570 de ani de atestare documentară a localității Târgu Frumos și a 50 de ani de reatestare a orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 114 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Grădiniței cu program prelungit, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • HOTARAREA NR. 115 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Ion Neculce”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • HOTARAREA NR. 116 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • HOTARAREA NR. 117 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • HOTARAREA NR. 118 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Cartei beneficiarilor și a Codului de etică a personalului Serviciului Social de Asistență Comunitară din cadrul Centrului Social Multifuncțional al orașului Târgu Frumos aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 120 privind însuşirea în domeniul public a suprafeţei de 1500,00 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 62182, și a suprafeței de 800,00 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 62213, situate în strada Pieptănari, Oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 121 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 708,00 mp teren, aparținând domeniului public, situat în strada Petru Rares nr. 130A, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 122 privind însuşirea rapoartelor de evaluare și a valorilor evaluate pentru suprafața de 150,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/2, și suprafața de 171,00 mp teren, identificat cadastral T-72, P-4318/2/1, aparținând domeniului privat,  situate în strada Buznei, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 123 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren, aparținând domeniului privat, situat în strada Bogdan Vodă nr. 1C, Oraşul Târgu Frumos, și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 124 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 491,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Lunca Bahluieț nr. 27E, înscris în C.F. nr. 62580,  nr. cadastral – 1175, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 125 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 415,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Tudor Vladimirescu  nr. 1E, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61098, nr. cadastral – 61098
 • HOTARAREA NR. 126 privind aprobarea criteriilor aplicabile în cazul aprobării vânzării cu plata în rate a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 127 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018
 • HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 129 privind aprobarea dării în administrarea Liceului Teoretic „Ion Neculce” a obiectivului de investiții „Sală de sport cu tribună 180 locuri – Liceul Teoretic „Ion Neculce”, str. Cuza Vodă nr. 65A, localitatea Târgu Frumos, județul Iași”
 • HOTARAREA NR. 130 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru rețelele edilitare de canalizare, aparținând domeniului public, situate în Oraşul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a suprafeţei de 730,00 mp teren,  înscris în C.F. nr.  62685, nr. cadastral – 62685, situat în strada Constantin Erbiceanu nr. 2
 • HOTARAREA NR. 132 privind însuşirea în domeniul privat a suprafeţei de 80,00 mp teren situat în strada Aleea Petru Rareș nr. 2, Oraşul Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 133 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 939,00 mp, aparținând domeniului privat, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204
 • HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim III anul 2018
 • HOTARAREA NR. 135 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018
 • HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate și desfășurate în luna decembrie 2018 în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași, precum și a bugetului estimat pentru organizarea acestora
 • HOTARAREA NR. 137 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI
 • HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA JORA ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI
 • HOTARAREA NR. 139 privind transmiterea în administrarea Apavital S.A. a rețelei edilitare de canalizare în lungime de 1800 ml,  proprietate publică  a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 140 privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID S.A. asupra terenurilor, aparținând domeniului public, ocupate de rețele electrice
 • HOTARAREA NR. 141 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață de 415,00 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 1E, înscris în C.F. nr. 61098,  nr. cadastral – 61098, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 142 privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 • HOTARAREA NR. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE, STRADA PIEPTĂNARI, ORAȘUL TÂRGU FRUMOS
 • HOTARAREA NR. 144 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
 • HOTARAREA NR. 145 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în ORAȘUL TÂRGU FRUMOS
 • HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primariei oraş Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar privind obiectivele și lucrările comunitare care se vor realiza în 2019 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat
 • HOTARAREA NR. 148 privind însuşirea în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a bunurilor de retur din cadrul investiției CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Târgu Frumos” realizate în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași”
 • HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ASIGURARE UTILITĂȚI ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ BLOC LOCUINȚE ANL PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, P + 2E + M”
 • HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2019 și a bugetului estimat necesar
 • HOTARAREA NR. 151 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru imobilul C2 – Extindere Grădinița cu Program Prelungit P + 1E, situat în strada Petru Rareș nr. 13, Oraşul Târgu Frumos și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 152 privind însuşirea raportului de evaluare și a valorii evaluate pentru suprafața de 80,00 mp teren, aparținând domeniului privat, situat în strada Aleea Petru Rareș nr. 2, Oraşul Târgu Frumos, jud. Iaşi și înscrierea în evidențele contabile
 • HOTARAREA NR. 153 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 939 mp, situat în strada Grigore Trancu Iași nr. 5, înscris în C.F. nr. 62710, nr. cadastral – 1204, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
 • HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 24, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62398 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 26, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62400 a Orașului Târgu Frumos
 • HOTARAREA NR. 156 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 • HOTARAREA NR. 157 privind aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
 • HOTARAREA NR. 158 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019
 • HOTARAREA NR. 159 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  IV, anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos
 • HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2016 din excedentul bugetului local – Sursa de finanțare A Integral de la buget.
 • HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea contractării unor servicii de asistență juridică pentru dosarele în care S.C. Termoserv Salub S.A. este parte.
 • HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din administrarea unitătii administrativ teritoriale a Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos, valabil începând cu data de 01.12.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos, valabil începând cu data de 01.01.2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare Străzi în Orașul Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 8 privind completarea organigramei și a statului de funcții cu un număr de 5 (cinci) posturi de natură contractuală – asistent personal.
 • HOTĂRÂREA NR. 9 pivind aprobarea Actului Adițional Nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/ 2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea clasificării bunurilor cu denumirea “Drum de Exploatare 2254” și “Drum de Exploatare 2254/ 1”, proprietate publică a unității administrativ – teritoriale a Orașului Târgu Frumos, ca drumuri vicinale.
 • HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Reabilitare sistem de iluminat public în Orașul Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului “Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2017”, în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 13 privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al unității administrativ – teritoriale a Orașului Târgu Frumos 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/ sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea pe anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul III anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 16 privind apobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Biroului Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 17 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare efectuate de către operatorul S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea ajustării tarifelor aferente desfășurării activității serviciului de salubrizare constând în măturatul stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț.
 • HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în cadrul obiectivului de investiții “Construire Sală de Sport cu tribună de 180 de locuri – Liceul Teoretic Ion Neculce”.
 • HOTĂRÂREA NR. 21 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici și de asigurare a cofinanțării pntru obiectivul de investiții – “Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță cu program normal și creță – Strada 1 Mai, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 22 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții – “Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță cu program normal – Strada Tudor Vladimirescu, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 23 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții – “Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță nr. 1 – Program Prelungit – Strada Petru Rareș, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 24 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul II al anului 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Primăriei Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2017/ bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau parțial din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2017 și a Anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea actului adițional nr. 17 la actul constitutiv și a actului adițional nr. 18 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. NR. 74/ 2804.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea vânzării și însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării Apartamentului Nr. 10, Et. 3, Scara B, Bloc 77, situat în Strada Măicuța, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA  NR. 29 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/ 2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 30 pentru aprobarea prețului vânzării spațiilor proprietate privată a U.A.T. Târgu Frumos din incinta Policlinicii Orașului Târgu Frumos “Dr. Titu Scântee” în care funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit O.G. nr. 124/ 1998 și O.G. nr. 83/ 2000, în condițiile O.U.G. nr. 68/ 2008.
 • HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 32 privind probarea programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea majorării tarifului, respectiv a prețului serviciului de apă și de canalizare pe raza teritorial – administrativă a Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea listei anuale de prorități privind solicitanții care vor avea acces la o locuință A.N.L. destinată închirierii în limita fondului disponibil pentru anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea bilanțului la 31.12.2016, contului de profit și pierdere la data de 31.12.2016, notelor explicative, raportului administratorului la 31.12.2016 și raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2016 al comisiei de cenzori pentru S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 36 privind apobarea acordării unui sprijin financiar elevilor Liceului Teoretic “Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri școlare.
 • HOTĂRÂREA NR. 37 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Orașului Târgu Frumos în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTARAREA  NR. 38  privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Modernizare si extindere retea apa potabila, executie retea canalizare pe str. V. Alecsandri,  str. Plaiesilor.”
 • HOTARARE NR. 39 privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea “Teren aferent Scolii I. Creanga”.
 • HOTARAREA NR. 40 privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea “Stadionul Orasului Targu Frumos-  Nicolae Ratoi”.
 • NOTARARE NR. 41  privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea “Sala de  Sport Primarie”, str. Petru Rares.
 • HOTARARE NR. 42 privind insusirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului privind cumpararea terenului in suprafata de 23.000 m.p,  teren situat in Str. Pieptanari.
 • HOTARARE NR. 43 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite in vederea estimarii valorilor de piata a unor  bunuri casate, proprietate a Orasului Targu Frumos pentru valorificarea lor prin licitatie publica.
 • HOTARARE NR. 44 privind aprobare intocmirii unei  documentatii tehnice privind executia lucrarilor de asfaltare a imobilului Bazar si Str. Maicuta (racorduri pod peste paraul Bahluiet).
 • HOTARARE NR. 45 privind aprobarea fondurilor necesare in vederea finantarii unei tabere scolare pentru elevii din Orasul Targu Frumos.
 • HOTARARE NR. 46 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si a caietului de sarcini privind obiectivul  de investitii “Reabilitare sistem de iluminat public in Orasul Targu Frumos”.
 • HOTARARE NR. 47 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Intretinere Bazar si Str. Maicuta- racorduri pod peste paraul Bahluiet”.
 • HOTARARE NR. 48 privind aprobarea implementarii si realizarii proiectului ” Modernizare strada George Cosbuc care deserveste comunitatea roma limitrofa”.
 • HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului  public a Orasului Targu Frumos privind suprafata  imobilului  cu denumirea “Teren aferent Gradinita cu program normal”.
 • HOTARARE NR. 50 privind aprobarea repartizarii prin inchiriere a unei locuinte sociale situate in Str. George Cosbuc”.
 • HOTARARE NR. 51 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 1500 m.p. teren situat in Orasul Targu Frumos, Str. Buznei, teren destinat colectarii deseurilor reciclabile nepericuloase.
 • HOTARAREA NR. 52  privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii a doua loturi de teren  situate in Str. Maicuta.
 • HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea actualizarii Regulamentului privind organizarea si efectuarea autorizata a transportului de persoane in regim de taxi.
 • HOTARARE NR. 54 privind aprobarea contractarii serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, respectiv consultanta, asistenta si reprezentare juridica in Dosarul nr. 5957/799/2014.
 • HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea inlocuirii reprezentantului Orasului Targu Frumos in Grupul de Actiune Locala (G.A.L.).
 • HOTARARE NR. 56 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru Trimestrul III al anului 2017.
 • HOTARARE NR. 57 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei operationale-Administratie.
 • HOTARARE NR. 58 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in vederea realizarii Monografiei Orasului Targu Frumos.
 • HOTARARE NR. 59 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Orasului Targu Frumos a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati non-profit de interes local pentru anul 2017.
 • HOTARARE NR. 60 privind aprobarea completarii cu un nou obiect de activitate a Contractului de Concesiune nr. 28974/19.08.2013.
 • HOTARARE NR. 61 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru Trim. I, anul 2017.
 • HOTARARE NR. 62 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru Trim. II, anul 2017
 • HOTARARE NR. 63 privind organizarea evenimentului”Targul de Toamna”, editia a V-a.
 • HOTARARE NR 64 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
 • HOTARARE NR. 65 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Orasului Targu Frumos, prin atribuire directa, catre Sc Termoserv Salub SA.
 • HOTARARE NR. 66  privind aprobarea implementarii si realizarii proiectului ” Modernizare strada George Cosbuc care deserveste comunitatea roma limitrofa”.
 • HOTARARE NR. 67 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte domeniului public al Orasului Targu Frumos.
 • HOTARARE NR. 68 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orasului Targu Frumos.
 • HOTARARE NR. 69 privind constituirea comisie de concurs si a comisie de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.
 • HOTARARE NR. 70 privind alocarea unei sume de bani pentru editarea unui volum de poezii intitulat ” Dincolo de cuvinte”, d-nei  Petrov Niculina.
 • HOTARARE NR. 71 privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Târgu Frumos, Trim  III,   anul 2017, în vederea asigurarii activităţii în cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Târgu Frumos.
 • HOTARARE NR. 72  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • HOTARARE NR. 73  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic “Ion Neculce” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • HOTARARE NR. 74 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • HOTARARE NR. 75  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Petru Rareş” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • HOTARARE Nr. 76 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • HOTARARE NR 77 privind aprobarea  însușirii  în inventarul domeniului public al oraşului Târgu Frumos a  imobilului “Piață Agroalimentară”, situat  în strada Ștefan cel Mare, nr.  2 H.
 • HOTARARE NR. 78  privind aprobarea întocmirii  raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de  471,00 mp teren, situat în strada  Unirii, nr. 1, oraș Tg.-Frumos, înscris în C.F. nr. 62354,  nr. cadastral 62354.
 • HOTARARE nr. 79 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Poziţie privind Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Iaşi” şi mandatarea d-lui  VATAMANU IONEL – Primarul Oraşului Târgu Frumos pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţei Adunării Generale A.D.I.S. Iaşi.
 • HOTARARE Nr. 80 privind aprobarea implementarii  si realizarii  proiectelor „Revitalizare spatiu zona Casa de Cultura” , respectiv „Revitalizare spatiu zona Scolii Ion Creanga”de către U.A.T. Orasul Targu Frumos prin intermediul POR 2014-2020 Prioritatea de investitii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminăriiterenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
 • HOTARARE NR. 81  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017
 • HOTARARE NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile petru obiectivul de investitii ” Modernizare Strazi in Oras Targu Frumos”.
 • HOTARARE NR. 83  privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local pentru anul 2017, Sesiunea a II – a ,Domeniul sportiv de utilitate publică .
 • HOTARAREA NR. 84 privind rectificarea Bugetului Local al Orasului Targu Frumos, Trim. IV, anul 2017.
 • HOTARAREA NR. 85 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice privind obiectivul de investiții „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș zona blocurilor 102 – 103, oraș Târgu Frumos”.
 • HOTARAREA NR. 86  privind aprobarea actualizării listei de inventar privind rețelele publice de apă și canalizare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Târgu Frumos.
 • HOTARAREA NR. 87  privind aprobarea actualizării, modificării și completării inventarului domeniului public privind suprafața imobilului cu denumirea „Teren aferent Punct termic nr. 5” situat pe str. Măicuța nr. 2D, orașul Târgu Frumos.
 • HOTARAREA NR. 88  privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni, jud. Botoșani, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
 • HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-prin Actul Adițional nr. 22.
 • HOTARAREA NR 90 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice privind execuția lucrărilor cu denumirea „Reabilitare și modernizare Cămin și Cantină Liceu Ion Neculce, oraș Târgu Frumos” – rest de executat.
 • HOTARAREA NR. 91 privind rectificarea Bugetului Local al Orasului Targu Frumos, Trim IV, anul 2017.
 • HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim III anul 2017.
 • HOTARARE NR. 93 privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraș Târgu Frumos, judeţul Iaşi și stabilirea formei de gestiune a serviciului.
 • HOTARARE NR. 94 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos.
 • HOTARARE NR. 95  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din structura Administraţiei Publice Locale a Oraşului Târgu Frumos pentru anul 2018.
 • HOTARARE N. 96 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2017 în Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat aferent organizării acestora.
 • HOTARARE NR. 97 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 13 situat în Târgu Frumos, strada Cuza Vodă, bl. 47, et. 4, scara A, jud. Iaşi.
 • HOTARARE NR. 98 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 471 mp, situat în Târgu Frumos, strada Unirii nr. 1, județul Iași, înscris în C.F. nr. 62354, nr. cadastral  62354.
 • HOTARARE NR. 99 privind aprobarea actualizării Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 158/19.11.2015 reprezentând Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a oraşului Târgu Frumos şi anexele acestuia.
 • HOTARARE NR. 100 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim. IV, anul 2017.
 • HOTARARE NR. 101 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018.
 • HOTARARE NR. 102 privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar privind obiectivele și lucrările comunitare care se vor realiza în 2018 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat.
 • HOTARARE NR. 103 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos, unitate administrativ – teritorială, în Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL S.A. Iași, în vederea exercitării drepturilor de acționar.
 • HOTARARE NR. 104 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar din bugetul local al Orașului Târgu Frumos  copilului Stavilă Marcel Adrian, născut la data de 15.06.2004, în orașul Târgu Frumos, internat într-un spital din Italia, secția onco-hematologie și medicină transfuzională.
 • HOTARARE NR. 105 privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2018 și a bugetului estimat necesar.
 • HOTARARE NR. 106 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018.
 • HOTARARE NR. 107 privind aprobarea întocmirii Proiectului „Modernizare, extindere și dotări specifice actului educațional în cadrul Liceului Tehnologic Petru Rareș”, ce urmează a fi realizat prin intermediul POR 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
 • HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2015 din excedentul bugetului local.
 • HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții “Reabilitare străzi în Orașul Târgu Frumos – Strada Cucuteni, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Voluntari, Strada Crișan, Strada Zorilor, Strada Serelor, Strada Livezii, Strada Măicuță și Strada Nicolae Bălcescu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul III al Anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Primăriei Orașului Târgu Frumos și a anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2016/ bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau parțial din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2016 și a anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea programului de achiziții publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 6 pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local” pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 8 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public.
 • HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea componenței consiliului de administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea componenței consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza Orașului Târgu Frumos care nu se supun înmatriculării.
 • HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea liberului acces la Sala de Sport “Tineretului”.
 • Hotararea nr. 13
 • HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat al Orașului Târgu Frumos a terenului aferent Cimitirului Ortodox – Parohia “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, teren situat în Strada Eternității, Nr. 34 C, identificat cadastral în T – 35, P – 2345/ 10, 23446, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2356/ 10.
 • HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului în suprafață de 2.856 m.p., teren înscris în C.F. nr. 61809, nr. cadatral 61809.
 • HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 7.157,00 m.p. teren (format din 18 loturi) situat în T – 126, P – 3363/ 222.
 • HOTĂRÂREA NR. 17 privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1.519,00 m.p. teren către Serviciul de Ambulanță Județean Iași – Substația Târgu Frumos pentru “Desfășurarea activității de servicii medicale de ambulanță”, teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60.
 • HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 88,00 m.p., teren situat în Strada Măicuța, Zona Nr. 69.
 • HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 10,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Școala Garabet Ibrăileanu.
 • HOTĂRÂREA NR. 20 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăiești – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 21 privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 63,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Bloc 20, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.
 • HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea H.C.L. nr. 170/ 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 25 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul I, Anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea înființării Serviciului Social de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 27 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în SPITALUL DE BOLI CRONICE “SFÂNTUL IOAN” TÂRGU FRUMOS.
 • HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 354,00 m.p. teren înscris în C.F. nr. 61511, Nr. Cadastral 1322, situat în Strada Ștefan Cel Mare.
 • HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 450,00 m.p. și 510 m.p., teren situat în Strada Lunca Bahluieț.
 • HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Orașului Târgu Frumos pe durata existenței instalației obiectivului de investiții “Dezvoltări ale S.T.N. în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”.
 • HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 4,00 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bl. 52, Scara A, Parter, Zona Ap. 1, Oraș Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 182,00 m.p., teren situat în Strada Cuza Vodă, Zona nr. 48.
 • HOTĂRÂREA NR. 35 privind vânzarea suprafeței de 72,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60E, înscris în C.F. nr. 61328, nr. cadastral – 1137, C.F. nr. – 61858, nr. cadastral 61858.
 • HOTĂRÂREA NR. 36 privind vânzarea suprafeței de 876,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 39B, înscris în C.F. nr. 61104, nr. cadastral – 61104.
 • HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea efectuării schimbului de terenuri între Orașul Târgu Frumos și domnul Ignat Cătălin.
 • HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea cotei părți cuvenite bugetului local pentru bunurile proprietate publică și privată a Orașului Târgu Frumos, care fac obiectul unor contracte de închiriere încheiate de către titularul dreptului de administrare.
 • HOTĂRÂREA NR. 39 privind închirierea unei locuințe sociale situată în Strada Nucăriei, Nr. 3A.
 • HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 8,45 m.p., teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Zona bl. 5, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.
 • HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 82,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Zona bl. 21, Parter.
 • HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 240,00 m.p., teren situat în Strada George Coșbuc, Zona Nr. 26 H.
 • HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului “Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2016” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2016 al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 45 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.
 • HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Concesiune Nr. 28974/ 19.08.2013 încheiat între Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos și S.C. Transmed Expert S.R.L.
 • HOTĂRÂREA NR. 47 privind încetarea Contractului de Concesiune Nr. 3066/ 20.07.2003 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeței de 666 m.p. teren pentru construcție proprietate personală.
 • HOTĂRÂREA NR. 48 privind trecerea unor suprafețe de teren din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul II al anului 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 50 privind schimbarea destinației imobilului Clădire Bancă în Centru Social Multifuncțional, patrimoniu U.A.T.O. Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 51 pentru aprobarea îndreptării erorii materiale privind suprafața spațiilor comune și cota indiviză – teren aferentă cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos la H.C.L. NR. 83/ 25.06.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 53 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri și competiții sportive organizate în luna aprilie 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 56 pentru aprobarea execuției bugetare aferente exercițiilor financiare pentru anii 2013 și 2014 ale Asociației Sportive “Viitorul” din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii suprafeței de 10,00 m.p., teren situat în Strada Cuza Vodă, Zona Esplanadă.
 • HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a bunurilor ce alcătuiesc rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 11,00 m.p., teren situat în Orașul Târgu Frumos, Strada 1 Mai, Scara A, Zona Ap. 2.
 • HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea modificării programului de transport persoane al operatorului S.C. INTERTRANSCOM S.R.L.
 • HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 175,00 m.p., teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 6 B.
 • HOTĂRÂREA NR. 62 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat, de interes local, a unor imobile din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea acordării sumei de 100.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia Sfintelor Sarbători de Paști 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea reglementării situației juridice a imobilului teren aferent Centrului Social Multifuncțional – prin reabilitarea fostei Bănci Agricole, teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 81 A.
 • HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de cinci ani a spațiilor din cadrul Centrului Social Multifuncțional în vederea desfășurării activităților organizațiilor non guvernamentale.
 • HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea bilanțului la data de 31.12.2015, a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2015, a notelor explicative, a raportului administratorului la data de 31.12.2015 și a raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2015 al comisiei de cenzori pentru S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 67 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, STRADA IZVOR, STRADA DOCTOR BORȘ, STRADA PLĂIEȘILOR, STRADA TRANDAFIRILOR, STRADA NARCISELOR, STRADA ALEEA PETRU RAREȘ (STADION), FUNDAC 22 DECEMBRIE 1989.
 • HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții ÎNTREȚINEREA ÎMBRĂCĂMINȚII RUTIERE PE STRADA ALEEA PETRU RAREȘ, ORAȘ TÂRGU FRUMOS, PRIN AȘTERNEREA UNUI COVOR ASFALTIC.
 • HOTĂRÂREA NR. 69 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții AMENAJARE PARCARE ȘI INCINTĂ PIAȚĂ ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS.
 • HOTĂRÂREA NR. 70 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții AMENAJARE TERENURI DE SPORT MULTIFUNCȚIONALE ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS.
 • HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobrea propunerii de stabilire a indemnizației membrilor comisiei de cenzori la valoarea de 10% din salariul directorului S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea staului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 73 privind trecerea suprafețelor de pășune din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 74 privind trecerea unor suprafețe de teren din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 75 privind trecerea unor suprafețe de teren/ pășune din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos, ce au rezultat ca diferențe în urma măsurătorilor cadastrale.
 • HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 77 privind atribuirea unei denumiri a unei noi străzi din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea unei oferte de donație imobiliară.
 • HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea transferului din domeniul public al Orașului Târgu Frumos în domeniul public al Consiliului Județean Iași a bunurilor ce deservesc două teritorii administrative.
 • HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a rețelelor publice de apă și canalizare de pe raza Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos și vânzarea suprafeței de 59,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în cartea funciară nr. 1721, nr. cadastral – 1135.
 • HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 340,00 m.p. teren înscris în cartea funciară nr. 61884, nr. cadastral – 61884, situat în Strada Tudor Vladimirescu, în trei loturi.
 • HOTĂRÂREA NR. 83 privind vânzarea suprafeței de 861,00 m.p. teren situat în Strada Crinilor, Nr. 23, înscris în cartea funciară nr. 61768, nr. cadastral – 61768.
 • HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 16,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 85 privind însușirea raportului de evaluare și a caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului cu denumirea “Bază Sportivă” situat în Strada Buznei, Nr. 34 A.
 • HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 268/ 03.01.2005 și a formei conținutului contactului de cesiune.
 • HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare căi pietonale Strada Th. Neculuța, Bogdan Vodă, Ștefan Cel Mare, Buznei, Petru Rareș, Cuza Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Eternității” în Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor clasei a XI – a C Liceul Teoretic “Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la un concurs școlar.
 • HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea sumei de 5.000 lei pentru reabilitarea unei săli de clasă la Școala Gimnazială “Ion Neculce” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței agroalimentare, a oborului și a bazarului din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul înregistrat cu nr. 524/ 12.01.2016 (număr – delegat) și nr. 24357/ 12.01.2016 (număr – delegatar), privind gestiunea serviciilor de salubrizare constând în măturatul stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț.
 • HOTĂRÂREA NR. 92 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea concesionarii conform Legii 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 131,00 m.p. teren inscris in Cartea Funciara nr. 62175, Nr. cadastral – 62175, situat in Strada Serelor, Zona Nr. 2C, Oras Targu Frumos, Judetul Iasi.
 • HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul I al anului 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 95 privind reactualizarea domeniului privat cu unele suprafețe de teren situate pe raza teritorial – administrativă a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii suprafeței de 2.000,00 m.p. teren situat în Strada 22 decembrie 1989, Nr. 64 B, în vederea desfășurării activității de “Parc de distracții – bâlci anual”.
 • HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 98 privind acordarea sumei de 20.000 lei, ca ajutor de urgență pentru fiul minor al doamnei Macovei Ana – Nicoleta.
 • HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea sumei de 30.000 lei în vederea remedierii unor neconformități la Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc copii Strada Ecaterina Teodoriu, Oraș Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare Bloc I.A.S. 12 Apartamente din localitatea Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Realizare padoc animale fără stăpân în Orașul Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 1. privind alegerea membrilor comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 2. privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 3. privind declararea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos ca legal constituit.
 • HOTĂRÂREA NR. 4. privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie – septembrie 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 5. privind alegerea viceprimarului Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 6. privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 7. privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Orașului Târgu Frumos  în Adunarea Generală a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 8. privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 9. privind aprobarea obiectivului “Dotări cu aparatură și echipamente medicale pentru Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos” în valoare de 179 mii lei și a confinanțării din bugetul local a sumei de 17,90 mii lei reprezentând 10% din valoarea investiției.
 • HOTĂRÂREA NR. 10. privind analizarea activității manageriale și economico – financiare a societatii Termoserv Salub S.A. și adoptarea unor măsuri urgente în vederea creșterii performanței.
 • HOTĂRÂREA NR. 11. privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trimestrul III, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 12. privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 13. privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier local al domnului Baltag Gheorghe din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a postului ocupat.
 • HOTĂRÂREA NR. 14. privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, al domnului Sburlea Vasile, supleant pe listele Partidului Social Democrat.
 • HOTĂRÂREA NR. 15. privind casarea unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 16. privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat, în vederea casării și a scoaterii din gestiune, a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 17. privind aprobarea finanțăriii nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local, pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 18.privind aprobarea regulamentului privind închirierea sau constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 19. privind aprobarea introducerii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a două locuințe sociale situate în Strada George Coșbuc, nr. 49 E, 49 F.
 • HOTĂRÂREA NR. 20. privind repartizarea locuințelor situate în Strada George Coșbuc, nr. 49 E, 49 F în cadrul obiectivului de investiții “Construire de locuințe pentru familii defavorizate”, Oraș Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 21. privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 486 m.p. teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 81, Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 22. vânzarea suprafeței de 72,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. nr. 61976, nr. cadastral – 61976, C.F. nr. – 60674, nr. cad. – 60674, C.F. – 61976, nr. – 61976.
 • HOTĂRÂREA NR. 23. privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 769,00 m.p. teren, înscris în C.F. nr. 62206, nr. cadastral – 62206, situat în Strada Teilor, Nr. 4, în două loturi.
 • HOTĂRÂREA NR. 24. privind abrobarea H.C.L. nr. 52/ 30.04.2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 25. privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului de terenuri între Orașul Târgu Frumos și Ignat Cătălin.
 • HOTĂRÂREA NR. 26. privind aprobarea vînzării și însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării apartamentului nr. 16, etajul; 4, scara B, Bloc 12 situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 27. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 876,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 39, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 28. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 72,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60 E, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 29. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 861,00 m.p., situat în Strada Crinilor, Nr. 23, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 30. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 82,00 m.p., situat în Srada Petru Rareș, Zona Bloc 21, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 31. privind însușirea raportului de evaluare și stablirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 91,00 m.p., situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 44 G, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 32. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 59,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piață Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 33. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 73,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 34. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 99,00 m.p., situat în Strada Măicuța, 2 B, Oraș Târgu Frumos, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 35. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 62,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 36. privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 10/ 05.07.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 37. privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trimestrul III, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 38. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru trimestrul II anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 39. pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 92/ 30.07.2015 privind aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” respectiv a modificării valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 373/ 28.07.2015.
 • HOTARAREA NR. 40. privind atribuirea denumirii “Stadionul Târgu Frumos – Nicolae Rățoi” fostei baze sportive situată în Strada Petru Rareș, Nr. 39.
 • HOTĂRÂREA NR. 41. privind aprobarea actualizării componenței consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 42. privind aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea vânzării cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 43. privind abrogarea H.C.L. nr. 27/ 27.02.2014 și H.C.L. nr. 76/ 25.06.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 44. privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea cabinetului medical, nr. 1, parter, din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 45. privind vânzarea suprafeței de 350,00 m.p. teren situat în Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 18 A, Zona Adâncata, înscris în C.F. nr. 61428, Nr. cadastral – 61428.
 • HOTĂRÂREA NR. 46. privind aprobarea suprafeței de 246, 78 m.p. teren situat în Strada Constantin Erbiceanu, Nr. 1, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 47. privind aprobarea închirierii suprafeței de 220 m.p. teren situat în Stada Brăești, Nr. 15, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 48 privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 21,00 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bloc A.N.L., Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar domnului Moroi Daniel.
 • HOTĂRÂREA NR. 50. privind organizarea evenimentului “Târgul de Toamnă”, Editia a IV – a, în perioada 23 – 25 septembrie 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 51. privind aprobarea prelungirii mandatului Comisiei de Cenzori a societății Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 52. privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos în calitate de reprezentanți ai acționarului unic reprezentat de Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 53. privind aprobarea efectuării unei misiuni de audit financiar al performanței activității societății Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 54 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Ion Neculce”.
 • HOTĂRÂREA NR. 55 privind desemnarea membrilor Comisiei penru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Liceului Tehnologice “Petru Rareș”.
 • HOTĂRÂREA NR. 56 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale “Ion Creangă”.
 • HOTĂRÂREA NR. 57 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit.
 • HOTĂRÂREA NR. 58 privind apobarea revocării Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație la S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 59 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 60 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier local a domnului CIOBANU LILI din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a postului ocupat.
 • HOTĂRÂREA NR. 61 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, al domnului BODRUG DRAGOȘ – LUCIAN, supleant pe listele Partidului Social Democrat.
 • HOTĂRÂREA NR. 62 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul IV  al anului 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 63 privind rezilierea contractelor de concesiune pentru realizarea edificării construcțiilor – Zona Lunca Bahluieț, Strada George Coșbuc – teren proprietatea Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 64 privind întocmirea unui raport de evaluare pentru determinarea valorii terenului situat în Strada Pieptănari, teren înscris în Cartea Funciară, Nr. 62182, Cartea Funciară Nr. 62213, Nr. Cadastral 62213.
 • HOTĂRÂREA NR. 65 privind abrogarea H.C.L. NR. 12/ 19.01.2007.
 • HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie a suprafeței de 209,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu – Cartea Funciară Nr. 62257.
 • HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros  asupra suprafeței de 486 m.p. teren domeniu privat al Orașului Târgu Frumos, situat în Strada Cuza Vodă.
 • HOTĂRÂREA NR. 68 privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în care a funcționat Școala Generală Nr. 3, imobil situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 66 B.
 • HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea cotizațiilor aferente anilor 2016 – 2017 stabilite de Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud – Vest.
 • HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea obiectivului de investiții “Dotări cu aparatură și echipamente medicale Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, în valoare de 179 mii lei și a cofinanțării din bugetul local a sumei de 24,00 mii lei reprezentând minim 10% din valoarea investiției.
 • HOTĂRÂREA NR. 71 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de Investiții Publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea Acordului Colectiv de Muncă pentru perioada 2016 – 2017 al funcționarilor publici angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2016 – 2017 al personalului contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea actualizării Anexelor 1,2,4,5,6,7 și 8 ale Caietului de sarcini specific activității de măturat, stropit, întreținere a căilor publice, curățatea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheț în Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 75 privind modificarea Organigramei și a Statului de functți ale Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 76 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale din incinta Policlinicii Orășenești “Dr. Titu Scântee”.
 • HOTĂRÂREA NR. 77 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
 • HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului în suprafață de 550 m.p., teren înscris în C.F. nr. 62047, Nr. Cadastral 62047.
 • HOTĂRÂREA NR. 79 privind revocarea H.C.L. NR. 32/ 02.08.2012 privind trecerea unui imobil teren în suprafață de 1.000 m.p. din domeniul public al Orașului Târgu Frumos și din administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – A.P.I.A. – Centrul Județean Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea transmiterii în administrare către U.A.T. Comuna Ion Neculce, a bunurilor cu denumirea “Drum de exploatare 2254” și “Drum de exploatare 2254/ 1” proprietate publică a U.A.T. Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR.81 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, anul 2016 în vederea asigurării activitătii în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de Investiții Publice pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Întreținere trotuare pe Strada Ștefan Cel Mare, Strada 1 Mai și Aleea Petru Rareș”.
 • HOTĂRÂREA NR. 83 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea valorii de piață în vederea vânzării terenului în suprafață de 72,00 m.p., imobil situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.
 • HOTĂRÂREA NR. 84 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea valorii de piață în vederea vânzării apartamentului nr. 4, parter, scara B, bloc D2, apartament situat în Strada Ștefan Cel Mare.
 • HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în vederea consituirii dreptului de superficie a suprafeței de 121 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Cartea Funciară nr. 60838.
 • HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Orașului Târgu Frumos cu un imobil situat în Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 12.
 • HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului aferent locuințelor sociale situate în Strada George Coșbuc.
 • HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. NR. 75/ 28.04.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea completării H.C.L. NR. 21/ 28.07.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea contractării unor servicii de asistență juridică.
 • HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență.
 • HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea actului adițional nr. 15 la actul constitutiv și a actului adițional nr. 16 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.
 • HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea actului adițional nr. 17 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
 • HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 95 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 350,00 m.p., teren situat în Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 18, Zona Adâncata, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 96 privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 21 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bloc A.N.L.
 • HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din structura administrației publice a Orașului Targu Frumos pentru anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2016 în Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat organizării acestora.
 • HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea acordării sumei de 60.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia sarbătorilor de iarnă 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență.
 • HOTĂRÂREA NR. 101 pentru aprobarea revocării H.C.L. NR. 80/ 12.10.2016 privind transmiterea în administrare către U.A.T. Comuna Ion Neculce, Județul Iași, a bunurilor cu denumirea “Drum de exploatare 2254/ 1” proprietate publică a U.A.T. Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 102 privind revocarea H.C.L. NR. 72/ 29.09.2016 și a H.C.L. NR. 73/ 29.09.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 104 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 105 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a redevenței terenurilor concesionate și cuantumul obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie pentru anul 2017, în conformitate cu coeficientul de inflație, în funcție de zone și grupe ale Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea/ organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2017 – 2018.
 • HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea planului anual și a planului lunar de activități care se va desfășura cu personalul beneficiar al venitului minim garantat în anul 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea prelungirii contractului de gestiune a activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special nr. 24512/ 14.01.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea prelungirii contractului de gestiune a activităților de măturat stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț nr. 24357/ 12.01.2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea ajustării tarifelor aferente desfășurării activității serviciului de salubrizare constând în măturat stradal, spalat, stropit și întretinere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț
 • HOTĂRÂREA NR. 112 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul I al anului 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2014 din excedentul bugetului local.
 • HOTĂRÂREA NR. 2 privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 în bugetul de venituri și cheltuieli a activităților finanțate din venituri proprii (50.10 – Sala de sport “Tineretului”) precum și preluarea activității Sălii de Sport “Tineretului” în cadrul bugetului local prin închiderea contului 50.10.
 • HOTĂRÂREA NR. 3 privind stabilirea datelor ședințelor ordinare și alegerea președintelui de ședință pentru Primul Trimestru al anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea rectificării actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1026/ 22.10.2008.
 • HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 248,00 m.p. teren situat în Strada Lunca Bahluieț, Zona Nr. 6 C.
 • HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos pe durata execuției lucrărilor necesare montării subteran a conductei de gaze naturale.
 • HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea Organigramei și Statului de funcțtii al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea Statului de funcții al Casei de Cultura “Garabet Ibrăileanu” din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 9  privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Biroului Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 10 privind stabilirea sumei datorate cu titlu de garanție aferentă contractelor de concesiune de bunuri prorietate publică locală.
 • HOTĂRÂREA NR. 11 privind susținerea activitătii cluburilor sportive locale.
 • HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea Unității Administrativ – Teritoriale a Orașului Târgu Frumos precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul nr. 22013/ 10.02.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 3 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.
 • HOTĂRÂREA NR. 16 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a funcției vacante de manager al Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 17 privind adoptarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli, Programului de investiții publice și a Bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 18 privind predarea ca bun de retur în cadrul contractului de delelegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurior toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, înregistrat cu nr. 22013/ 10.02.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 4 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.
 • HOTĂRÂREA NR. 20 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos în cadrul Adunărilor Generale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate – servicii de utilități publice în care orașul are calitatea de asociat.
 • HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile.
 • HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea stabilirii taxelor pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
 • HOTĂRÂREA NR. 23 privind atribuirea bunurilor prevăzute în H.C.L. NR. 108/ 28.08.2014 pe durata menționată în Actul Adițional Nr. 1 la Contractul Nr. 22013/ 10.02.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității.
 • HOTĂRÂREA NR. 25 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea obiectivului de investiții “Bazin de înot în cadrul Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 40,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.
 • HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 16,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.
 • HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 336,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș.
 • HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea cesiunii și preluarea Contractului de Concesine Nr. 3244/ 31.03.2008.
 • HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 11,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, T – 25, P – 1822/ 1/ 1.
 • HOTĂRÂREA NR. 31 privind amplasarea unui monument comemorativ pe domeniul public din Strada Petru Rareș, Zona Nr. 13.
 • HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea modificării Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, conform Actului Adițional Nr. 13.
 • HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea Programului de Achiziții Publice pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 34 pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/ sau subvenții bugetului creditelor interne, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea pe anul 2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 36 privind casarea unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea repartizării din bugetul local a sumei de 1.400 lei pentru finanțarea Clubului Sportiv “E.N.P.I.” în vederea participării la Campionatul European de Karate Tradițional Fudokan Shotokan pentru Cadeți, Juniori, Tineret și Seniori + Cupa Europei pentru Copii, ce va avea loc la NAPOLI – ITALIA.
 • HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Modernizare căi pietonale Strada Cuza Vodă, Strada Petru Rareș, Strada Ecaterina Teodoroiu – Oraș Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 30,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc Q1.
 • HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 39,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Liceu Ion Neculce.
 • HOTĂRÂREA NR. 41 privind arobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 174,00 m.p. situat în Strada Georghe Coșbuc, Zona Nr. 20.
 • HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 21,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc 19.
 • HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii prețului de vânzare pentru imobilul – teren în suprafață de 50,00 m.p. înscris în C.F. Nr. 61081, Nr. cadastral – 61081, situat în Strada Petru Rareș, Nr. 56 B.
 • HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor aflate în domeniul public al Orașului Târgu Frumos cu destinația de parcări auto cu plată aferente locuințelor colective.
 • HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice și a Statelor de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2015 al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului – Centrul de Voluntariat Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 5 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.
 • HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Asociația de Proprietari Nr. 4 “Cuza Vodă” și Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 10,00 m.p. teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Zona Bl. 50, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.
 • HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 9,60 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc 27, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.
 • HOTĂRÂREA NR. 54 privind organizarea evenimentului “Zilele Orașului Târgu Frumos” în perioada 22 – 23 august 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 46,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 13 D.
 • HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării cabinetelor nr. 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21 situate la parter și a cabinetelor 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 situate la etajul 1 din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos din Strada Petru Rareș, Nr. 58.
 • HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea repartizării din bugetul local a sumei de 900 lei pentru deplasarea unui grup de elevi ai Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu” la Campionatul Național Individual de Scrabble.
 • HOTĂRÂREA NR. 58 pentru revocarea H.C.L. NR. 54/ 30.04.2015 privind organizarea evenimentului “Zilele Orașului Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos pe durata execuției lucrărilor necesare montării subteran a cablului de alimentare energie electrică a Grupului de robinete Târgu Frumos la rețeaua “CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE GHERĂIEȘTI – LEȚCANI”.
 • HOTĂRÂREA NR. 60 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii Nr. 15/ 2003 – republicată, precum și a vânzării acestora.
 • HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitație publică a terenului de 85,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Bl. V1 – E2, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 156,00 m.p. si a 206,00 m.p. teren situat în Strada Serelor.
 • HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 60,00 m.p. și 12 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60 E, Zona Han.
 • HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea dezmembrării (apartamentării) imobilelor Bl. Nr. 74 A.N.L. și Bl. 78 A.N.L. situate în Strada Măicuța în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea organizării evenimentului “The Color Run”.
 • HOTĂRÂREA NR. 66 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare Casa de Cultură “Garabet Ibrăileanu”, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015, al statului de funcții valabil începând cu data de 01.05.2015, a solicitării liniei de gardă și a schimbării structurii funcționale a Spitalului de Boli Cronice al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 68 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul III al anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul I al anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 70 privind validarea prevederilor Dispoziției nr. 263/ 09.06.2015 prin care a fost rectificat bugetul local de venituri și cheltuieli în Trimestrul II și III anul 2015 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Trimestrul II, III și IV anul 2015 – Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din structura Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea bilanțului prescurtat la 31.12.2014, a notelor explicative, a raportului de gestiune la 31.12.2014, a raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2014 a comisiei de cenzori și a raportului de analiză economico – financiară a departamentului financiar – contabil privind rezultatele exercițiului financiar 2014 pentru S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 73 privind revocarea H.C.L. NR. 50/ 30.04.2015 și modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei de la buugetul local Spitalului de Boli Cronice al Orașului Târgu Frumos în vederea autorizării laboratorului de radiologie și achiziționării unui sterilizator.
 • HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea alocării de fonduri pentru finanțarea unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 78 privind reglementarea cheltuielilor aferente perfectării vânzării imobilelor din domeniul privat al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea, modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 155/ 30.10.2014.
 • HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 132,00 m.p. situat în Strada Cuza Vodă, Zona Bl. 6 Ap.
 • HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea concesionării conform Legii 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 37 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 58.
 • HOTĂRÂREA NR. 82 prind aprobarea concesionării directe a cabinetului medical din incinta Policlinicii Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea însușirii raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 50,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 56 B, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.
 • HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în “Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos” și aprobarea noii structuri organizatorice.
 • HOTĂRÂREA NR. 86 privind acordarea sumei de 2.000 lei doamnei Profesor Marian Oana, ca ajutor financiar pentru obținerea unui câine ghid.
 • HOTĂRÂREA NR. 87 privind acordarea sumei de 25.000 lei doamnei Deleanu Mirela ca ajutor de urgență pentru minorul Deleanu Luca – Cristian diagnosticat cu cancer malign sever.
 • HOTĂRÂREA NR. 88 privind acordarea sumei de 5.000 lei domnului Petria Anton ca ajutor de urgență pentru o intervenție chirurgicală.
 • HOTĂRÂREA NR. 89 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea documentației de urbanism “Actualizare plan urbanistic general Oraș Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea Regulamentului – Cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor imobile aparținând domeniului privat/ concesionarea, închirierea bunurilor imobile aparținând domeniului public al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea vînzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
 • HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea loturilor cu destinația “loc de casă” în vederea atribuirii în folosință gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuințe în baza Legii Nr. 15/ 2003 situat în T – 126, P – 3363/ 222, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 20,00 m.p. teren situat în Strada Măicuța, Zona Bloc A.N.L., Oraș Târgu Frumos, Județ Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 95 privind actualizarea Statutului Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 96 privind acordarea sumei de 5.000 lei domnului Știrbu Constrantin ca ajutor de urgență pentru fiica sa Știrbu Mădălina diagnozticată cu miozită osificantă.
 • HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea modelului de steag al Unității Administrativ – Teritoriale Oraș Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 98 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 92/ 30.07.2015 privind aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” respectiv a modificării valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea închirierii conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 44,43 m.p. teren situat în Strada Aleea Bogdan Vodă, Zona Nr. 2 H, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 10,00 m.p. teren situat la intersecția strazilor E 583 și D.N. 28 B, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea exercitării controlului asupra activității financiar – contabile din cadrul Asociației de proprietari Nr. 1 “1 Mai” din Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii “Măicuța” din Parohia Bisericii “Sfântul Nicolae” Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei de Rit Vechi Lipovenească Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea bilanțului prescurtat, contului de profit și pierdere, raportului de gestiune al administratorului și al raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico – financiar a comisiei de cenzori la data de 30.06.2015 la S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea reglementării unor măsuri în administrarea S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea creșterii salariale de 12 % pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat al Primăriei Orașului Târgu Frumos, al aparatului de lucru al Consiliului Local și al serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 109 privind organizarea evenimentului “Târgul de toamnă” – editia a III – a, Festivalul Folcloristica, în perioada 18 – 20 septembrie 2015.
 • HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți investiției publice cu denumirea “Modernizare cale pietonală – Strada Eternității”.
 • HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii spațiului medical în suprafață de 26,45 m.p. din incinta Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Targu Frumos pentru efectuarea de servicii medicale clinice, paraclinice și punct de recoltare – analize de laborator.
 • HOTĂRÂREA NR. 112 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul IV al anului 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul II, Anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din structura administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea actualizării valorii de vânzare către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” pentru anul 2015 prin aplicarea coeficientului de ponderare în funcție de rangul localității.
 • HOTĂRÂREA NR. 116 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 85/ 25.06.2015 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în “Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos”.
 • HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 20,00 m.p. teren situat în Strada Aleea Petru Rareș, Zona P.T. – 2.
 • HOTĂRÂREA NR. 118 privind vânzarea suprafeței de 62,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. Nr. 61960, Nr. cadastral 61960.
 • HOTĂRÂREA NR. 119 privind vânzarea suprafeței de 73,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. Nr. 61757.
 • HOTĂRÂREA NR. 120 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit.
 • HOTĂRÂREA NR. 121 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic “Petru Rareș”.
 • HOTĂRÂREA NR. 122 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 123 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimanziale “Ion Creangă”.
 • HOTĂRÂREA NR. 124 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Ion Neculce”.
 • HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea unor măsuri administrativ – financiare ale S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTARAREA NR. 126 privind aprobarea schimbării destinației sumei necheltuite pentru achiziționarea unui sterilizator în vederea procurării a două centrale termice și instalarea lor în incintele Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare între Orașul Târgu Frumos și Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 128 privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1.000 m.p. teren către S.C. Termoserv Salub S.A. pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte și a deșeurilor vegetale și biodegradabile.
 • HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeței de 678 m.p. teren sitat în Strada Teilor, T – 78, P – 2090/ 175, înscris în C.F. nr. 61996, Nr. cadastral 61996, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea înființării a două căsuțe de tip familial pentru copiii instituționalizați în Centrul de Plasament Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Întreținerea îmbrăcăminții rutiere pe Strada Aleea Petru Rareș, Oraș Târgu Frumos, prin așternerea unui covor asfaltic.”
 • HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Realizare termosistem și izolare acoperiș tip terasă la Creșa din Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.
 • HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe în inventarul domenului privat al Orașului Târgu Frumos în vederea casării și a scoaterii lor din gestiune.
 • HOTĂRÂREA NR. 134 privind vânzarea suprafeței de 99,00 m.p. teren situat în Strada Măicuța, Nr. 2 B, înscris în C.F. nr. 61082, Nr. cadastral – 61082.
 • HOTĂRÂREA NR. 135 privind vânzarea suprafeței de 91,00 m.p. teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 44 G, înscris în C.F. nr. 60694, nr. cadastral – 1302, C.F. nr. 60685, nr. cadastral – 554.
 • HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea actualizării consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea acordării în folosință gratuită a spațiului locativ unde își desfășoară activitatea grupa de jandarmi din Orașul Târgu Frumos pentru o perioada de 10 ani.
 • HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 și a statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 30/ 26.02.2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 141 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Timestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și a listei de investiții publice pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 142 privind desemnarea persoanelor care vor efectua control financiar preventiv în cadrul S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea componenței compartimentului pentru sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.
 • HOTĂRÂREA NR. 144 privind necesarul de carburanți pentru microbuzul transport copii tip Opel Cibro înmatriculat cu nr. IS – 10 – JVE.
 • HOTĂRÂREA NR. 145 pentru aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aparținând Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Extindere LEA 0,4 Kv Strada Unirii, Strada Cucuteni, Strada Ogorului, Casa de Apă, Drum Exploatare 2716/ 34, Strada Măicuța, Oraș Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a imobilului cu denumirea “Amenajare Baza Sportivă” situată în Strada Buznei, Nr. 34 A.
 • HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea efectuării unor demersuri în vederea recuperării debitelor  restante cu titlu de chirie și/ sau utilități înregistrate de locatarii din blocurile A.N.L. construite prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
 • HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune a spațiilor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos prin procedura negocierii directe.
 • HOTĂRÂREA NR. 150 privind modificarea statului de funcții al personalului contractual din cadrul Casei de Cultură “Garabet Ibraileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Închiriere Nr. 1/ 01.04.2015 încheiat intre O.N.G. Asociația Super Tineri “ASIRYS” și Casa de Cultura “Garabet Ibrăileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea documentației tehnico – ecnomice a obiectivului de investiții privind modernizarea Parcului “Ing. Dan Dumitrachi” din Orașul Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea acordării sumei de 11.000 lei domnului Petrache Ciprian – Constantin în vederea achitării sumelor restante aferente cheltuielilor de întreținere.
 • HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Reabilitare străzi în Orașul Târgu Frumos – Strada Cucuteni, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Voluntari, Strada Crișan, Strada Zorilor, Strada Serelor, Strada Livezii, Strada Măicuța si Strada Nicolae Bălcescu.
 • HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Amenajare platformă în cadrul Școlii Garabet Ibrăileanu”.
 • HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea acordării sumei de 50.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
 • HOTĂRÂREA NR. 157 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul admnistrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea unor măsuri adinistrativ – financiare în cadrul S.C. Termoserv Salub S.A.
 • HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2015 în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.
 • HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea acordării sporului de confidențialitate personalului din Aparatul de specialitate al primarului și Aparatului de lucru al Consiliului Local, cu atribuții în gestionarea documentelor cu caracter special și a datelor cu caracter personal.
 • HOTĂRÂREA NR. 162 privind Regulamentul de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare de muncă personalului din aparatul de lucru al primarului Orașului Târgu Frumos, serviciilor publice subordonate și aparatului de lucru al Consiliului Local.
 • HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea sumei necesare pentru acordarea unei despăgubiri în vederea realizării obiectivului “Alimentare cu energie electrică a depozitului urban neconform de deșeuri din Orașul Târgu Frumos – Zona Adâncata Județul Iași”.
 • HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea vânzării, însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării apartamentului Nr. 2, Parter, Bloc E1 situat în Strada Petru Rareș, Oraș Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 166 privind instituirea taxei speciale de salubrizare care se aplică prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri fără contracte încheiate și aprobarea Regulamentului de aplicare și administrare al acesteia.
 • HOTĂRÂREA NR. 167 pentru aprobarea atribuirii la cerere a unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/ 2003.
 • HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea spre folosință gratuită a spațiilor necesare prestării serviciilor sociale din cadrul Centrului Social Multifuncțional Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea loturilor de teren neatribuite în condițiile Legii nr. 15/ 2003 în lista terenurilor disponibile concesionării.
 • HOTĂRÂREA NR. 170 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea amplasării rețelei de distribuție a apei potabile din cadrul obiectivului de investiții “Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Orașul Târgu Frumos” în lungul cursului de apă al pârâului Bahluieț HC 2791.
 • HOTĂRÂREA NR. 172 privind casarea instalației de radiologie tip Eltex 400 seria 044/ 1977 montate în Ambulatoriul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 173 privind rectificarea bugetul local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 174 privind înființarea unei societăți cu obiect de activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract având ca acționar unic Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 175 privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
 • HOTĂRÂREA NR. 176 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea Planului anual și a Planului lunar de activități care se vor desfășura cu personalul beneficiar al venitului minim garantat în anul 2016.
 • HOTĂRÂREA NR. 178 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul I al anului 2016.
 • HOTARAREA NR. 179 privind aprobarea spre folosință gratuită a spațiilor necesare prestării serviciilor sociale din cadrul Centrului Social Multifuncțional Târgu Frumos.
 • HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea/ organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Orașului Târgu Frumos și aprobarea denumirii pentru unitățile de învățământ de stat în anul școlar 2016 – 2017.
 • HOTĂRÂREA NR. 181 privind acordarea sumei de 10.000 lei, ca ajutor de urgență pentru doamna Zissu Maria și fiul ei Zissu Robert – Alexandru, ambii necesitând tratamente medicale urgente.
 • HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea completării art. 1 din H.C.L. nr. 155/ 30.10.2014 modificată prin H.C.L. nr. 79/ 25.06.2015 și modificării art. 3 din HC.L. nr. 129/ 29.10.2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 183 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/ 14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale.
 • HOTĂRÂREA NR. 184 privind aprobarea finanțării spectacolului “Colinde de Crăciun” susținut de interpretul Aurel Moldoveanu în data de 27 decembrie 2015.
 • HOTĂRÂREA NR. 185 privind stabilirea cuantumului chiriei la terenurile închiriate și redevența la terenurile concesionate pentru anul 2016 în funcție de coeficientul de inflație.
 • HOTĂRÂREA NR. 186 pentru rectificarea H.C.L. nr. 198/ 19.12.2013 privind aprobarea revocării mandatului acordat catre S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos prin Contractul de Comision Nr. 1/ 01.04.1998.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut