H.C.L. 2017

ovidiu

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2016 din excedentul bugetului local – Sursa de finanțare A Integral de la buget.

HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea contractării unor servicii de asistență juridică pentru dosarele în care S.C. Termoserv Salub S.A. este parte.

HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din administrarea unitătii administrativ teritoriale a Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2017.

HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, valabil începând cu data de 01.12.2016.

HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, valabil începând cu data de 01.01.2017.

HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Străzi în Orașul Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 8 privind completarea organigramei și a statului de funcții cu un număr de 5 (cinci) posturi de natură contractuală – asistent personal.

HOTĂRÂREA NR. 9 pivind aprobarea Actului Adițional Nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/ 2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea clasificării bunurilor cu denumirea „Drum de Exploatare 2254” și „Drum de Exploatare 2254/ 1”, proprietate publică a unității administrativ – teritoriale a Orașului Târgu Frumos, ca drumuri vicinale.

HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sistem de iluminat public în Orașul Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2017”, în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 13 privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al unității administrativ – teritoriale a Orașului Târgu Frumos 2016.

HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/ sau subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea pe anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul III anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 16 privind apobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Biroului Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 17 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare efectuate de către operatorul S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea ajustării tarifelor aferente desfășurării activității serviciului de salubrizare constând în măturatul stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț.

HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în cadrul obiectivului de investiții „Construire Sală de Sport cu tribună de 180 de locuri – Liceul Teoretic Ion Neculce”.

HOTĂRÂREA NR. 21 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici și de asigurare a cofinanțării pntru obiectivul de investiții – „Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță cu program normal și creță – Strada 1 Mai, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 22 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții – „Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță cu program normal – Strada Tudor Vladimirescu, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 23 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții – „Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță nr. 1 – Program Prelungit – Strada Petru Rareș, Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 24 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul II al anului 2017.

HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Primăriei Orașului Târgu Frumos și a Anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2017/ bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau parțial din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2017 și a Anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea actului adițional nr. 17 la actul constitutiv și a actului adițional nr. 18 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. NR. 74/ 2804.2016.

HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea vânzării și însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării Apartamentului Nr. 10, Et. 3, Scara B, Bloc 77, situat în Strada Măicuța, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA  NR. 29 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/ 2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

HOTĂRÂREA NR. 30 pentru aprobarea prețului vânzării spațiilor proprietate privată a U.A.T. Târgu Frumos din incinta Policlinicii Orașului Târgu Frumos „Dr. Titu Scântee” în care funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit O.G. nr. 124/ 1998 și O.G. nr. 83/ 2000, în condițiile O.U.G. nr. 68/ 2008.

HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 32 privind probarea programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017.

HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea majorării tarifului, respectiv a prețului serviciului de apă și de canalizare pe raza teritorial – administrativă a Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea listei anuale de prorități privind solicitanții care vor avea acces la o locuință A.N.L. destinată închirierii în limita fondului disponibil pentru anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea bilanțului la 31.12.2016, contului de profit și pierdere la data de 31.12.2016, notelor explicative, raportului administratorului la 31.12.2016 și raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2016 al comisiei de cenzori pentru S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 36 privind apobarea acordării unui sprijin financiar elevilor Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri școlare.

HOTĂRÂREA NR. 37 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Orașului Târgu Frumos în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTARAREA  NR. 38  privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Modernizare si extindere retea apa potabila, executie retea canalizare pe str. V. Alecsandri,  str. Plaiesilor.”

HOTARARE NR. 39 privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea „Teren aferent Scolii I. Creanga”.

HOTARAREA NR. 40 privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea „Stadionul Orasului Targu Frumos-  Nicolae Ratoi”.

NOTARARE NR. 41  privind aprobare actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului public privind suprafata imobilului cu denumirea „Sala de  Sport Primarie”, str. Petru Rares.

HOTARARE NR. 42 privind insusirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului privind cumpararea terenului in suprafata de 23.000 m.p,  teren situat in Str. Pieptanari.

HOTARARE NR. 43 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite in vederea estimarii valorilor de piata a unor  bunuri casate, proprietate a Orasului Targu Frumos pentru valorificarea lor prin licitatie publica.

HOTARARE NR. 44 privind aprobare intocmirii unei  documentatii tehnice privind executia lucrarilor de asfaltare a imobilului Bazar si Str. Maicuta (racorduri pod peste paraul Bahluiet).

HOTARARE NR. 45 privind aprobarea fondurilor necesare in vederea finantarii unei tabere scolare pentru elevii din Orasul Targu Frumos.

HOTARARE NR. 46 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si a caietului de sarcini privind obiectivul  de investitii „Reabilitare sistem de iluminat public in Orasul Targu Frumos”.

HOTARARE NR. 47 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Intretinere Bazar si Str. Maicuta- racorduri pod peste paraul Bahluiet”.

HOTARARE NR. 48 privind aprobarea implementarii si realizarii proiectului ” Modernizare strada George Cosbuc care deserveste comunitatea roma limitrofa”.

HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii inventarului domeniului  public a Orasului Targu Frumos privind suprafata  imobilului  cu denumirea „Teren aferent Gradinita cu program normal”.

HOTARARE NR. 50 privind aprobarea repartizarii prin inchiriere a unei locuinte sociale situate in Str. George Cosbuc”.

HOTARARE NR. 51 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 1500 m.p. teren situat in Orasul Targu Frumos, Str. Buznei, teren destinat colectarii deseurilor reciclabile nepericuloase.

HOTARAREA NR. 52  privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii a doua loturi de teren  situate in Str. Maicuta.

HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea actualizarii Regulamentului privind organizarea si efectuarea autorizata a transportului de persoane in regim de taxi.

HOTARARE NR. 54 privind aprobarea contractarii serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, respectiv consultanta, asistenta si reprezentare juridica in Dosarul nr. 5957/799/2014.

HOTARAREA NR. 55 privind aprobarea inlocuirii reprezentantului Orasului Targu Frumos in Grupul de Actiune Locala (G.A.L.).

HOTARARE NR. 56 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru Trimestrul III al anului 2017.

HOTARARE NR. 57 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei operationale-Administratie.

HOTARARE NR. 58 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in vederea realizarii Monografiei Orasului Targu Frumos.

HOTARARE NR. 59 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Orasului Targu Frumos a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati non-profit de interes local pentru anul 2017.

HOTARARE NR. 60 privind aprobarea completarii cu un nou obiect de activitate a Contractului de Concesiune nr. 28974/19.08.2013.

HOTARARE NR. 61 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru Trim. I, anul 2017.

HOTARARE NR. 62 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru Trim. II, anul 2017

HOTARARE NR. 63 privind organizarea evenimentului”Targul de Toamna”, editia a V-a.

HOTARARE NR 64 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

HOTARARE NR. 65 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Orasului Targu Frumos, prin atribuire directa, catre Sc Termoserv Salub SA.

HOTARARE NR. 66  privind aprobarea implementarii si realizarii proiectului ” Modernizare strada George Cosbuc care deserveste comunitatea roma limitrofa”.

HOTARARE NR. 67 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte domeniului public al Orasului Targu Frumos.

HOTARARE NR. 68 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orasului Targu Frumos.

HOTARARE NR. 69 privind constituirea comisie de concurs si a comisie de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

HOTARARE NR. 70 privind alocarea unei sume de bani pentru editarea unui volum de poezii intitulat ” Dincolo de cuvinte”, d-nei  Petrov Niculina.

HOTARARE NR. 71 privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Târgu Frumos, Trim  III,   anul 2017, în vederea asigurarii activităţii în cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Târgu Frumos.

HOTARARE NR. 72  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.

HOTARARE NR. 73  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic “Ion Neculce” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018

HOTARARE NR. 74 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018

HOTARARE NR. 75  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Petru Rareş” precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.

HOTARARE Nr. 76 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Frumos în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit precum şi a reprezentantului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) pentru anul şcolar 2017 – 2018.

HOTARARE NR 77 privind aprobarea  însușirii  în inventarul domeniului public al oraşului Târgu Frumos a  imobilului “Piață Agroalimentară”, situat  în strada Ștefan cel Mare, nr.  2 H.

HOTARARE NR. 78  privind aprobarea întocmirii  raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de  471,00 mp teren, situat în strada  Unirii, nr. 1, oraș Tg.-Frumos, înscris în C.F. nr. 62354,  nr. cadastral 62354.

HOTARARE nr. 79 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Poziţie privind Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Iaşi” şi mandatarea d-lui  VATAMANU IONEL – Primarul Oraşului Târgu Frumos pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţei Adunării Generale A.D.I.S. Iaşi.

HOTARARE Nr. 80 privind aprobarea implementarii  si realizarii  proiectelor „Revitalizare spatiu zona Casa de Cultura” , respectiv „Revitalizare spatiu zona Scolii Ion Creanga”de către U.A.T. Orasul Targu Frumos prin intermediul POR 2014-2020 Prioritatea de investitii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminăriiterenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

HOTARARE NR. 81  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017

HOTARARE NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile petru obiectivul de investitii ” Modernizare Strazi in Oras Targu Frumos”.

HOTARARE NR. 83  privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local pentru anul 2017, Sesiunea a II – a ,Domeniul sportiv de utilitate publică .

HOTARAREA NR. 84 privind rectificarea Bugetului Local al Orasului Targu Frumos, Trim. IV, anul 2017.

HOTARAREA NR. 85 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice privind obiectivul de investiții „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș zona blocurilor 102 – 103, oraș Târgu Frumos”.

HOTARAREA NR. 86  privind aprobarea actualizării listei de inventar privind rețelele publice de apă și canalizare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Târgu Frumos.

HOTARAREA NR. 87  privind aprobarea actualizării, modificării și completării inventarului domeniului public privind suprafața imobilului cu denumirea „Teren aferent Punct termic nr. 5” situat pe str. Măicuța nr. 2D, orașul Târgu Frumos.

HOTARAREA NR. 88  privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni, jud. Botoșani, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.

HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-prin Actul Adițional nr. 22.

HOTARAREA NR 90 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice privind execuția lucrărilor cu denumirea „Reabilitare și modernizare Cămin și Cantină Liceu Ion Neculce, oraș Târgu Frumos” – rest de executat.

HOTARAREA NR. 91 privind rectificarea Bugetului Local al Orasului Targu Frumos, Trim IV, anul 2017.

HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local și a Contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/sau subvenții pentru Trim III anul 2017.

HOTARARE NR. 93 privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraș Târgu Frumos, judeţul Iaşi și stabilirea formei de gestiune a serviciului.

HOTARARE NR. 94 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos.

HOTARARE NR. 95  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din structura Administraţiei Publice Locale a Oraşului Târgu Frumos pentru anul 2018.

HOTARARE N. 96 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2017 în Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat aferent organizării acestora.

HOTARARE NR. 97 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării apartamentului nr. 13 situat în Târgu Frumos, strada Cuza Vodă, bl. 47, et. 4, scara A, jud. Iaşi.

HOTARARE NR. 98 privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vînzare și aprobarea vânzării terenului în suprafață de 471 mp, situat în Târgu Frumos, strada Unirii nr. 1, județul Iași, înscris în C.F. nr. 62354, nr. cadastral  62354.

HOTARARE NR. 99 privind aprobarea actualizării Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 158/19.11.2015 reprezentând Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a oraşului Târgu Frumos şi anexele acestuia.

HOTARARE NR. 100 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim. IV, anul 2017.

HOTARARE NR. 101 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018.

HOTARARE NR. 102 privind aprobarea Programului anual și a Programului lunar privind obiectivele și lucrările comunitare care se vor realiza în 2018 cu participarea beneficiarilor venitului minim garantat.

HOTARARE NR. 103 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos, unitate administrativ – teritorială, în Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL S.A. Iași, în vederea exercitării drepturilor de acționar.

HOTARARE NR. 104 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar din bugetul local al Orașului Târgu Frumos  copilului Stavilă Marcel Adrian, născut la data de 15.06.2004, în orașul Târgu Frumos, internat într-un spital din Italia, secția onco-hematologie și medicină transfuzională.

HOTARARE NR. 105 privind aprobarea organizării de evenimente aniversare dedicate zilei „Unirii Principatelor Române” – 24 Ianuarie 2018 și a bugetului estimat necesar.

HOTARARE NR. 106 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018.

HOTARARE NR. 107 privind aprobarea întocmirii Proiectului „Modernizare, extindere și dotări specifice actului educațional în cadrul Liceului Tehnologic Petru Rareș”, ce urmează a fi realizat prin intermediul POR 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut