Responsabil Legea nr. 544/2001:
Inspector- Luca Anca
tel: 0232/710906, int.101
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro

Hotarare nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro

Identitatea vizuala a proiectului SIPOCA 35:

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:

Împotriva refuzului angajatului desemnat al unei autorități sau instituții publice de a aplica prevederiile Legii nr. 544/2001 se poate depune reclamație la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respectiv în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de lege pentru expedierea răspunsului (10 zile sau, după caz, 30 de zile de la data înregistrării cererii). Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi recursul, se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.