Anunturi:

În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale acestora.

În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport și instalații pentru agricultură):

-Persoane fizice cu domiciliul în orașul Târgu Frumos;

-Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza orașului Târgu Frumos;

-Persoane juridice cu sediul social în orașul Târgu Frumos;

-Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza orașului Târgu Frumos.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente .

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.

Conform Legii nr. 54/2017 care modifică Ordonanța nr.  28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Având în vedere Normele tehnice de completare a registrului agricol, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primăriei orașului Târgu Frumos, Biroul Cadastru, Agricol și Protecția Mediului în vederea depunerii declarației.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primăriei orașului Târgu Frumos au obligaţia să trimită declaraţia completată si semnată prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligația de a fi înregistrată în registrul agricol.

Pentru evitarea efectelor virusului CORONAVIRUS (COVID-19), până în data de 31.05.2020 declarațiile pentru completarea Registrului Agricol se trimit către sediul Primăriei orașului Târgu Frumos numai prin poștă cu confirmare de primire.

Pentru transmiterea declarației prin poștă:

Pasul 1 –  descărcați, completați și semnați declarația;

Pasul 2 – transmiteți declarația printată prin poștă cu confirmare de primire către: Primăria orașului Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 67, Târgu Frumos, județul Iași, C.P. 705300.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».