LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001
(*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public

Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizatã, cu modificãrile şi completãrile aduse de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007.
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritãţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publica se înţelege orice autoritate ori instituţie publica ce utilizeazã sau administreazã resurse financiare publice, orice regie autonomã, companie nationala, precum şi orice societate comercialã aflatã sub autoritatea unei autoritãţi publice centrale ori locale şi la care statul roman sau, dupã caz, o unitate administrativ-teritorialã este acţionar unic ori majoritar;
————-
Lit. a) a art. 2 a fost modificatã de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.
b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activitãţile sau rezulta din activitãţile unei autoritãţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

Asigurarea de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricãrei persoane la informaţiile de interes public autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autoritãţii sau instituţiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publica are obligaţia sa comunice din oficiu urmãtoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementeazã organizarea şi funcţionarea autoritãţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatoricã, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritãţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritãţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritãţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitãţile de contestare a deciziei autoritãţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vãtãmatã în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sa publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Autoritãţile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitãţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
————
Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002.
(4) Accesul la informaţiile prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin:
a) afişare la sediul autoritãţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritãţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
(5) Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sa punã la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica în cazul contractelor de privatizare care se încadreazã în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
————
Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.
ART. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite şi sa obţinã de la autoritãţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autoritãţile şi instituţiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde urmãtoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publica la care se adreseazã cererea;
b) informaţia solicitatã, astfel încât sa permitã autoritãţii sau instituţiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea rãspunsului.
ART. 7
(1) Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sa rãspundã în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupã caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrãrilor documentare şi de urgenta solicitãrii. În cazul în care durata necesarã pentru identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depãşeşte 10 zile, rãspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţãrii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicãrii informaţiilor solicitate se motiveaza şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacã sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informaţiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia sa precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea sa îi fie rezolvatã în termenele prevãzute la art. 7.
(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunica în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritãţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfasura în mod obligatoriu în timpul functionarii instituţiei, incluzând şi o zi pe saptamana, dupã programul de funcţionare.
(4) Activitãţile de registratura privind petitiile nu se pot include în acest program şi se desfãşoarã separat.
(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de cãtre mijloacele de informare în masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau în cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implica realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(2) Dacã în urma informaţiilor primite petentul solicita informaţii noi privind documentele aflate în posesia autoritãţii sau a instituţiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petiţie, rãspunsul fiind trimis în termenele prevãzute la art. 7 şi 8.
ART. 10
Nu este supusã prevederilor art. 7-9 activitatea autoritãţilor şi instituţiilor publice de raspunsuri la petiţii şi de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, dacã aceasta priveşte alte aprobãri, autorizari, prestãri de servicii şi orice alte solicitãri în afarã informaţiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectueazã studii şi cercetãri în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritãţii sau al instituţiei publice pe baza solicitãrii personale, în condiţiile legii.
(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publica se realizeazã în condiţiile art. 9.
ART. 11^1
Orice autoritate contractantã, astfel cum este definitã prin lege, are obligaţia sa punã la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevãzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.
———–
Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
ART. 12
(1) Se excepteazã de la accesul liber al cetãţenilor, prevãzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, urmãtoarele informaţii:
———–
Partea introductivã a alin. (1) al >art. 12 a fost modificatã de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
a) informaţiile din domeniul apãrãrii naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberãrile autoritãţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacã fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activitãţile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectualã ori industriala, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
————–
Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificatã de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfãşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãreia dintre pãrţile implicate în proces;
g) informaţiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecţie a tinerilor.
(2) Rãspunderea pentru aplicarea mãsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevãzute la alin. (1) revine persoanelor şi autoritãţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informaţiilor.
ART. 13
Informaţiile care favorizeazã sau ascund încãlcarea legii de cãtre o autoritate sau o instituţie publica nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
ART. 14
(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetãţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în mãsura în care afecteazã capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritãţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public

ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetãţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sa desemneze un purtãtor de cuvânt, de regula din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
ART. 17
(1) Autoritãţile publice au obligaţia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinţe de presa pentru aducerea la cunostinta a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presa autoritãţile publice sunt obligate sa rãspundã cu privire la orice informaţii de interes public.
ART. 18
(1) Autoritãţile publice au obligaţia sa acorde fãrã discriminare acreditare ziaristilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, în termen de doua zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autoritãţile publice pot refuza acordarea acreditãrii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfãşurarea normalã a activitãţii autoritãţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordãrii acreditãrii şi retragerea acreditãrii unui ziarist se comunica în scris şi nu afecteazã dreptul organismului de presa de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sa informeze în timp util mijloacele de informare în masa asupra conferinţelor de presa sau oricãror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritãţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masa la acţiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritãţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare sa desfãşoare activitãţi specifice în prezenta publicului sunt obligate sa permitã accesul presei la acele activitãţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând sa se ţinã seama doar de deontologia profesionalã.
ART. 20
Mijloacele de informare în masa nu au obligaţia sa publice informaţiile furnizate de autoritãţile sau de instituţiile publice.

CAP. III
Sancţiuni

ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage rãspunderea disciplinarã a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevãzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducãtorul autoritãţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de cãtre persoana lezata.
(3) Dacã dupã cercetarea administrativã reclamaţia se dovedeşte intemeiata, rãspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorialã domiciliazã sau în a carei raza teritorialã se afla sediul autoritãţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plãteascã daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotãrârea tribunalului este supusã recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilã.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.

CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind mãsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public sa devinã disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritãţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU