Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Târgu Frumos:

Constituția României;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 554/2004  a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi de Legea nr. 190/2018;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

H.G nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor;

Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare;

H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acodului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată;

Prevederi legale caini fara stapan