HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2014 din excedentul bugetului local.

HOTĂRÂREA NR. 2 privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 în bugetul de venituri și cheltuieli a activităților finanțate din venituri proprii (50.10 – Sala de sport “Tineretului”) precum și preluarea activității Sălii de Sport “Tineretului” în cadrul bugetului local prin închiderea contului 50.10.

HOTĂRÂREA NR. 3 privind stabilirea datelor ședințelor ordinare și alegerea președintelui de ședință pentru Primul Trimestru al anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea rectificării actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1026/ 22.10.2008.

HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 248,00 m.p. teren situat în Strada Lunca Bahluieț, Zona Nr. 6 C.

HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos pe durata execuției lucrărilor necesare montării subteran a conductei de gaze naturale.

HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea Organigramei și Statului de funcțtii al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea Statului de funcții al Casei de Cultura “Garabet Ibrăileanu” din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 9  privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Biroului Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 10 privind stabilirea sumei datorate cu titlu de garanție aferentă contractelor de concesiune de bunuri prorietate publică locală.

HOTĂRÂREA NR. 11 privind susținerea activitătii cluburilor sportive locale.

HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea Unității Administrativ – Teritoriale a Orașului Târgu Frumos precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul nr. 22013/ 10.02.2014.

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 3 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.

HOTĂRÂREA NR. 16 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a funcției vacante de manager al Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 17 privind adoptarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli, Programului de investiții publice și a Bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 18 privind predarea ca bun de retur în cadrul contractului de delelegare a gestiunii activităților de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurior toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, înregistrat cu nr. 22013/ 10.02.2014.

HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 4 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.

HOTĂRÂREA NR. 20 privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos în cadrul Adunărilor Generale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate – servicii de utilități publice în care orașul are calitatea de asociat.

HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile.

HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea stabilirii taxelor pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

HOTĂRÂREA NR. 23 privind atribuirea bunurilor prevăzute în H.C.L. NR. 108/ 28.08.2014 pe durata menționată în Actul Adițional Nr. 1 la Contractul Nr. 22013/ 10.02.2014.

HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității.

HOTĂRÂREA NR. 25 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea obiectivului de investiții “Bazin de înot în cadrul Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 40,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.

HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 16,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.

HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 336,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș.

HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea cesiunii și preluarea Contractului de Concesine Nr. 3244/ 31.03.2008.

HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 11,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, T – 25, P – 1822/ 1/ 1.

HOTĂRÂREA NR. 31 privind amplasarea unui monument comemorativ pe domeniul public din Strada Petru Rareș, Zona Nr. 13.

HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea modificării Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, conform Actului Adițional Nr. 13.

HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea Programului de Achiziții Publice pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 34 pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2015.

HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Frumos, bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venituri proprii și/ sau subvenții bugetului creditelor interne, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea pe anul 2014.

HOTĂRÂREA NR. 36 privind casarea unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2014.

HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea repartizării din bugetul local a sumei de 1.400 lei pentru finanțarea Clubului Sportiv “E.N.P.I.” în vederea participării la Campionatul European de Karate Tradițional Fudokan Shotokan pentru Cadeți, Juniori, Tineret și Seniori + Cupa Europei pentru Copii, ce va avea loc la NAPOLI – ITALIA.

HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Modernizare căi pietonale Strada Cuza Vodă, Strada Petru Rareș, Strada Ecaterina Teodoroiu – Oraș Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 30,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc Q1.

HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 39,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Liceu Ion Neculce.

HOTĂRÂREA NR. 41 privind arobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 174,00 m.p. situat în Strada Georghe Coșbuc, Zona Nr. 20.

HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea concesionării conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 21,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc 19.

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii prețului de vânzare pentru imobilul – teren în suprafață de 50,00 m.p. înscris în C.F. Nr. 61081, Nr. cadastral – 61081, situat în Strada Petru Rareș, Nr. 56 B.

HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor aflate în domeniul public al Orașului Târgu Frumos cu destinația de parcări auto cu plată aferente locuințelor colective.

HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice și a Statelor de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2015 al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului – Centrul de Voluntariat Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 5 la Contractul Nr. 27819/ 02.10.2012.

HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Asociația de Proprietari Nr. 4 “Cuza Vodă” și Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 a suprafeței de 10,00 m.p. teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Zona Bl. 50, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.

HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 9,60 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Bloc 27, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.

HOTĂRÂREA NR. 54 privind organizarea evenimentului “Zilele Orașului Târgu Frumos” în perioada 22 – 23 august 2015.

HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 46,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 13 D.

HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării cabinetelor nr. 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21 situate la parter și a cabinetelor 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 situate la etajul 1 din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos din Strada Petru Rareș, Nr. 58.

HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea repartizării din bugetul local a sumei de 900 lei pentru deplasarea unui grup de elevi ai Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu” la Campionatul Național Individual de Scrabble.

HOTĂRÂREA NR. 58 pentru revocarea H.C.L. NR. 54/ 30.04.2015 privind organizarea evenimentului “Zilele Orașului Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos pe durata execuției lucrărilor necesare montării subteran a cablului de alimentare energie electrică a Grupului de robinete Târgu Frumos la rețeaua “CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE GHERĂIEȘTI – LEȚCANI”.

HOTĂRÂREA NR. 60 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii Nr. 15/ 2003 – republicată, precum și a vânzării acestora.

HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitație publică a terenului de 85,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Zona Bl. V1 – E2, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 156,00 m.p. si a 206,00 m.p. teren situat în Strada Serelor.

HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 60,00 m.p. și 12 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60 E, Zona Han.

HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea dezmembrării (apartamentării) imobilelor Bl. Nr. 74 A.N.L. și Bl. 78 A.N.L. situate în Strada Măicuța în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea organizării evenimentului “The Color Run”.

HOTĂRÂREA NR. 66 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare Casa de Cultură “Garabet Ibrăileanu”, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015, al statului de funcții valabil începând cu data de 01.05.2015, a solicitării liniei de gardă și a schimbării structurii funcționale a Spitalului de Boli Cronice al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 68 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul III al anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul I al anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 70 privind validarea prevederilor Dispoziției nr. 263/ 09.06.2015 prin care a fost rectificat bugetul local de venituri și cheltuieli în Trimestrul II și III anul 2015 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Trimestrul II, III și IV anul 2015 – Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din structura Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea bilanțului prescurtat la 31.12.2014, a notelor explicative, a raportului de gestiune la 31.12.2014, a raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2014 a comisiei de cenzori și a raportului de analiză economico – financiară a departamentului financiar – contabil privind rezultatele exercițiului financiar 2014 pentru S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 73 privind revocarea H.C.L. NR. 50/ 30.04.2015 și modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei de la buugetul local Spitalului de Boli Cronice al Orașului Târgu Frumos în vederea autorizării laboratorului de radiologie și achiziționării unui sterilizator.

HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea alocării de fonduri pentru finanțarea unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 78 privind reglementarea cheltuielilor aferente perfectării vânzării imobilelor din domeniul privat al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea, modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 155/ 30.10.2014.

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 132,00 m.p. situat în Strada Cuza Vodă, Zona Bl. 6 Ap.

HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea concesionării conform Legii 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 37 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 58.

HOTĂRÂREA NR. 82 prind aprobarea concesionării directe a cabinetului medical din incinta Policlinicii Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea însușirii raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 50,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 56 B, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în “Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos” și aprobarea noii structuri organizatorice.

HOTĂRÂREA NR. 86 privind acordarea sumei de 2.000 lei doamnei Profesor Marian Oana, ca ajutor financiar pentru obținerea unui câine ghid.

HOTĂRÂREA NR. 87 privind acordarea sumei de 25.000 lei doamnei Deleanu Mirela ca ajutor de urgență pentru minorul Deleanu Luca – Cristian diagnosticat cu cancer malign sever.

HOTĂRÂREA NR. 88 privind acordarea sumei de 5.000 lei domnului Petria Anton ca ajutor de urgență pentru o intervenție chirurgicală.

HOTĂRÂREA NR. 89 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea documentației de urbanism “Actualizare plan urbanistic general Oraș Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea Regulamentului – Cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor imobile aparținând domeniului privat/ concesionarea, închirierea bunurilor imobile aparținând domeniului public al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea vînzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.

HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea loturilor cu destinația “loc de casă” în vederea atribuirii în folosință gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuințe în baza Legii Nr. 15/ 2003 situat în T – 126, P – 3363/ 222, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 20,00 m.p. teren situat în Strada Măicuța, Zona Bloc A.N.L., Oraș Târgu Frumos, Județ Iași.

HOTĂRÂREA NR. 95 privind actualizarea Statutului Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 96 privind acordarea sumei de 5.000 lei domnului Știrbu Constrantin ca ajutor de urgență pentru fiica sa Știrbu Mădălina diagnozticată cu miozită osificantă.

HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea modelului de steag al Unității Administrativ – Teritoriale Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 98 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 92/ 30.07.2015 privind aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” respectiv a modificării valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea închirierii conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 15 lit. e) a suprafeței de 44,43 m.p. teren situat în Strada Aleea Bogdan Vodă, Zona Nr. 2 H, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 10,00 m.p. teren situat la intersecția strazilor E 583 și D.N. 28 B, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea exercitării controlului asupra activității financiar – contabile din cadrul Asociației de proprietari Nr. 1 “1 Mai” din Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii “Măicuța” din Parohia Bisericii “Sfântul Nicolae” Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei de Rit Vechi Lipovenească Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea bilanțului prescurtat, contului de profit și pierdere, raportului de gestiune al administratorului și al raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico – financiar a comisiei de cenzori la data de 30.06.2015 la S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea reglementării unor măsuri în administrarea S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea creșterii salariale de 12 % pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat al Primăriei Orașului Târgu Frumos, al aparatului de lucru al Consiliului Local și al serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 109 privind organizarea evenimentului “Târgul de toamnă” – editia a III – a, Festivalul Folcloristica, în perioada 18 – 20 septembrie 2015.

HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți investiției publice cu denumirea “Modernizare cale pietonală – Strada Eternității”.

HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii spațiului medical în suprafață de 26,45 m.p. din incinta Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Targu Frumos pentru efectuarea de servicii medicale clinice, paraclinice și punct de recoltare – analize de laborator.

HOTĂRÂREA NR. 112 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul IV al anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul II, Anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din structura administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea actualizării valorii de vânzare către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” pentru anul 2015 prin aplicarea coeficientului de ponderare în funcție de rangul localității.

HOTĂRÂREA NR. 116 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 85/ 25.06.2015 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în “Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării suprafeței de 20,00 m.p. teren situat în Strada Aleea Petru Rareș, Zona P.T. – 2.

HOTĂRÂREA NR. 118 privind vânzarea suprafeței de 62,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. Nr. 61960, Nr. cadastral 61960.

HOTĂRÂREA NR. 119 privind vânzarea suprafeței de 73,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. Nr. 61757.

HOTĂRÂREA NR. 120 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit.

HOTĂRÂREA NR. 121 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic “Petru Rareș”.

HOTĂRÂREA NR. 122 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale “Garabet Ibrăileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 123 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimanziale “Ion Creangă”.

HOTĂRÂREA NR. 124 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Ion Neculce”.

HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea unor măsuri administrativ – financiare ale S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTARAREA NR. 126 privind aprobarea schimbării destinației sumei necheltuite pentru achiziționarea unui sterilizator în vederea procurării a două centrale termice și instalarea lor în incintele Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare între Orașul Târgu Frumos și Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 128 privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1.000 m.p. teren către S.C. Termoserv Salub S.A. pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte și a deșeurilor vegetale și biodegradabile.

HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeței de 678 m.p. teren sitat în Strada Teilor, T – 78, P – 2090/ 175, înscris în C.F. nr. 61996, Nr. cadastral 61996, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea înființării a două căsuțe de tip familial pentru copiii instituționalizați în Centrul de Plasament Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Întreținerea îmbrăcăminții rutiere pe Strada Aleea Petru Rareș, Oraș Târgu Frumos, prin așternerea unui covor asfaltic.”

HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Realizare termosistem și izolare acoperiș tip terasă la Creșa din Orașul Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe în inventarul domenului privat al Orașului Târgu Frumos în vederea casării și a scoaterii lor din gestiune.

HOTĂRÂREA NR. 134 privind vânzarea suprafeței de 99,00 m.p. teren situat în Strada Măicuța, Nr. 2 B, înscris în C.F. nr. 61082, Nr. cadastral – 61082.

HOTĂRÂREA NR. 135 privind vânzarea suprafeței de 91,00 m.p. teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 44 G, înscris în C.F. nr. 60694, nr. cadastral – 1302, C.F. nr. 60685, nr. cadastral – 554.

HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea actualizării consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea acordării în folosință gratuită a spațiului locativ unde își desfășoară activitatea grupa de jandarmi din Orașul Târgu Frumos pentru o perioada de 10 ani.

HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 și a statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 30/ 26.02.2015.

HOTĂRÂREA NR. 141 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Timestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și a listei de investiții publice pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 142 privind desemnarea persoanelor care vor efectua control financiar preventiv în cadrul S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea componenței compartimentului pentru sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.

HOTĂRÂREA NR. 144 privind necesarul de carburanți pentru microbuzul transport copii tip Opel Cibro înmatriculat cu nr. IS – 10 – JVE.

HOTĂRÂREA NR. 145 pentru aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aparținând Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Extindere LEA 0,4 Kv Strada Unirii, Strada Cucuteni, Strada Ogorului, Casa de Apă, Drum Exploatare 2716/ 34, Strada Măicuța, Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a imobilului cu denumirea “Amenajare Baza Sportivă” situată în Strada Buznei, Nr. 34 A.

HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea efectuării unor demersuri în vederea recuperării debitelor  restante cu titlu de chirie și/ sau utilități înregistrate de locatarii din blocurile A.N.L. construite prin programul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.

HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune a spațiilor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos prin procedura negocierii directe.

HOTĂRÂREA NR. 150 privind modificarea statului de funcții al personalului contractual din cadrul Casei de Cultură “Garabet Ibraileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Închiriere Nr. 1/ 01.04.2015 încheiat intre O.N.G. Asociația Super Tineri “ASIRYS” și Casa de Cultura “Garabet Ibrăileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea documentației tehnico – ecnomice a obiectivului de investiții privind modernizarea Parcului “Ing. Dan Dumitrachi” din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea acordării sumei de 11.000 lei domnului Petrache Ciprian – Constantin în vederea achitării sumelor restante aferente cheltuielilor de întreținere.

HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Reabilitare străzi în Orașul Târgu Frumos – Strada Cucuteni, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Voluntari, Strada Crișan, Strada Zorilor, Strada Serelor, Strada Livezii, Strada Măicuța si Strada Nicolae Bălcescu.

HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții “Amenajare platformă în cadrul Școlii Garabet Ibrăileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea acordării sumei de 50.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

HOTĂRÂREA NR. 157 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul admnistrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea unor măsuri adinistrativ – financiare în cadrul S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2015 în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea acordării sporului de confidențialitate personalului din Aparatul de specialitate al primarului și Aparatului de lucru al Consiliului Local, cu atribuții în gestionarea documentelor cu caracter special și a datelor cu caracter personal.

HOTĂRÂREA NR. 162 privind Regulamentul de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare de muncă personalului din aparatul de lucru al primarului Orașului Târgu Frumos, serviciilor publice subordonate și aparatului de lucru al Consiliului Local.

HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea sumei necesare pentru acordarea unei despăgubiri în vederea realizării obiectivului “Alimentare cu energie electrică a depozitului urban neconform de deșeuri din Orașul Târgu Frumos – Zona Adâncata Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea vânzării, însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării apartamentului Nr. 2, Parter, Bloc E1 situat în Strada Petru Rareș, Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 166 privind instituirea taxei speciale de salubrizare care se aplică prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri fără contracte încheiate și aprobarea Regulamentului de aplicare și administrare al acesteia.

HOTĂRÂREA NR. 167 pentru aprobarea atribuirii la cerere a unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, tinerilor, conform Legii nr. 15/ 2003.

HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea spre folosință gratuită a spațiilor necesare prestării serviciilor sociale din cadrul Centrului Social Multifuncțional Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea loturilor de teren neatribuite în condițiile Legii nr. 15/ 2003 în lista terenurilor disponibile concesionării.

HOTĂRÂREA NR. 170 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea amplasării rețelei de distribuție a apei potabile din cadrul obiectivului de investiții “Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Orașul Târgu Frumos” în lungul cursului de apă al pârâului Bahluieț HC 2791.

HOTĂRÂREA NR. 172 privind casarea instalației de radiologie tip Eltex 400 seria 044/ 1977 montate în Ambulatoriul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 173 privind rectificarea bugetul local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 174 privind înființarea unei societăți cu obiect de activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract având ca acționar unic Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 175 privind instituirea taxei de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

HOTĂRÂREA NR. 176 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2015 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea Planului anual și a Planului lunar de activități care se vor desfășura cu personalul beneficiar al venitului minim garantat în anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 178 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul I al anului 2016.

HOTARAREA NR. 179 privind aprobarea spre folosință gratuită a spațiilor necesare prestării serviciilor sociale din cadrul Centrului Social Multifuncțional Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea/ organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Orașului Târgu Frumos și aprobarea denumirii pentru unitățile de învățământ de stat în anul școlar 2016 – 2017.

HOTĂRÂREA NR. 181 privind acordarea sumei de 10.000 lei, ca ajutor de urgență pentru doamna Zissu Maria și fiul ei Zissu Robert – Alexandru, ambii necesitând tratamente medicale urgente.

HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea completării art. 1 din H.C.L. nr. 155/ 30.10.2014 modificată prin H.C.L. nr. 79/ 25.06.2015 și modificării art. 3 din HC.L. nr. 129/ 29.10.2015.

HOTĂRÂREA NR. 183 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/ 14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

HOTĂRÂREA NR. 184 privind aprobarea finanțării spectacolului “Colinde de Crăciun” susținut de interpretul Aurel Moldoveanu în data de 27 decembrie 2015.

HOTĂRÂREA NR. 185 privind stabilirea cuantumului chiriei la terenurile închiriate și redevența la terenurile concesionate pentru anul 2016 în funcție de coeficientul de inflație.

HOTĂRÂREA NR. 186 pentru rectificarea H.C.L. nr. 198/ 19.12.2013 privind aprobarea revocării mandatului acordat catre S.C. Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos prin Contractul de Comision Nr. 1/ 01.04.1998.