H.C.L. 2016

Ivanov Adriana

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2015 din excedentul bugetului local.

HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în Orașul Târgu Frumos – Strada Cucuteni, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Voluntari, Strada Crișan, Strada Zorilor, Strada Serelor, Strada Livezii, Strada Măicuță și Strada Nicolae Bălcescu”.

HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul III al Anului 2015.

HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Primăriei Orașului Târgu Frumos și a anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2016/ bugetului centralizat al activităților finanțate integral și/ sau parțial din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2016 și a anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea programului de achiziții publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 6 pentru aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local” pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Frumos aferente anului 2016.

HOTĂRÂREA NR. 8 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public.

HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea componenței consiliului de administrație al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea componenței consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza Orașului Târgu Frumos care nu se supun înmatriculării.

HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea liberului acces la Sala de Sport „Tineretului”.

Hotararea nr. 13

HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat al Orașului Târgu Frumos a terenului aferent Cimitirului Ortodox – Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, teren situat în Strada Eternității, Nr. 34 C, identificat cadastral în T – 35, P – 2345/ 10, 23446, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2356/ 10.

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului în suprafață de 2.856 m.p., teren înscris în C.F. nr. 61809, nr. cadatral 61809.

HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 7.157,00 m.p. teren (format din 18 loturi) situat în T – 126, P – 3363/ 222.

HOTĂRÂREA NR. 17 privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 1.519,00 m.p. teren către Serviciul de Ambulanță Județean Iași – Substația Târgu Frumos pentru „Desfășurarea activității de servicii medicale de ambulanță”, teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60.

HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 88,00 m.p., teren situat în Strada Măicuța, Zona Nr. 69.

HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 10,00 m.p. teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Școala Garabet Ibrăileanu.

HOTĂRÂREA NR. 20 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăiești – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 21 privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași.

HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 63,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Bloc 20, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.

HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea H.C.L. nr. 170/ 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 25 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul I, Anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea înființării Serviciului Social de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social Multifuncțional din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 27 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea schimbării denumirii Spitalului de Boli Cronice Târgu Frumos în SPITALUL DE BOLI CRONICE „SFÂNTUL IOAN” TÂRGU FRUMOS.

HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 354,00 m.p. teren înscris în C.F. nr. 61511, Nr. Cadastral 1322, situat în Strada Ștefan Cel Mare.

HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea alipirii a două parcele în suprafețe de 450,00 m.p. și 510 m.p., teren situat în Strada Lunca Bahluieț.

HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea punerii la dispoziția S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ a terenului proprietate publică a Orașului Târgu Frumos pe durata existenței instalației obiectivului de investiții „Dezvoltări ale S.T.N. în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”.

HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 4,00 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bl. 52, Scara A, Parter, Zona Ap. 1, Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 182,00 m.p., teren situat în Strada Cuza Vodă, Zona nr. 48.

HOTĂRÂREA NR. 35 privind vânzarea suprafeței de 72,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60E, înscris în C.F. nr. 61328, nr. cadastral – 1137, C.F. nr. – 61858, nr. cadastral 61858.

HOTĂRÂREA NR. 36 privind vânzarea suprafeței de 876,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Nr. 39B, înscris în C.F. nr. 61104, nr. cadastral – 61104.

HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea efectuării schimbului de terenuri între Orașul Târgu Frumos și domnul Ignat Cătălin.

HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea cotei părți cuvenite bugetului local pentru bunurile proprietate publică și privată a Orașului Târgu Frumos, care fac obiectul unor contracte de închiriere încheiate de către titularul dreptului de administrare.

HOTĂRÂREA NR. 39 privind închirierea unei locuințe sociale situată în Strada Nucăriei, Nr. 3A.

HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea concesionării conform Legii nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 8,45 m.p., teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Zona bl. 5, Scara A, Parter, Zona Ap. 3.

HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 82,00 m.p., teren situat în Strada Petru Rareș, Zona bl. 21, Parter.

HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării terenului în suprafață de 240,00 m.p., teren situat în Strada George Coșbuc, Zona Nr. 26 H.

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie 2016” în Orașul Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2016 al S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 45 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Concesiune Nr. 28974/ 19.08.2013 încheiat între Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos și S.C. Transmed Expert S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 47 privind încetarea Contractului de Concesiune Nr. 3066/ 20.07.2003 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeței de 666 m.p. teren pentru construcție proprietate personală.

HOTĂRÂREA NR. 48 privind trecerea unor suprafețe de teren din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul II al anului 2016.

HOTĂRÂREA NR. 50 privind schimbarea destinației imobilului Clădire Bancă în Centru Social Multifuncțional, patrimoniu U.A.T.O. Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 51 pentru aprobarea îndreptării erorii materiale privind suprafața spațiilor comune și cota indiviză – teren aferentă cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos la H.C.L. NR. 83/ 25.06.2014.

HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 53 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos pentru participarea la concursuri și competiții sportive organizate în luna aprilie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 56 pentru aprobarea execuției bugetare aferente exercițiilor financiare pentru anii 2013 și 2014 ale Asociației Sportive „Viitorul” din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii suprafeței de 10,00 m.p., teren situat în Strada Cuza Vodă, Zona Esplanadă.

HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a bunurilor ce alcătuiesc rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 11,00 m.p., teren situat în Orașul Târgu Frumos, Strada 1 Mai, Scara A, Zona Ap. 2.

HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea modificării programului de transport persoane al operatorului S.C. INTERTRANSCOM S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 175,00 m.p., teren situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 6 B.

HOTĂRÂREA NR. 62 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat, de interes local, a unor imobile din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea acordării sumei de 100.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia Sfintelor Sarbători de Paști 2016.

HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea reglementării situației juridice a imobilului teren aferent Centrului Social Multifuncțional – prin reabilitarea fostei Bănci Agricole, teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 81 A.

HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de cinci ani a spațiilor din cadrul Centrului Social Multifuncțional în vederea desfășurării activităților organizațiilor non guvernamentale.

HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea bilanțului la data de 31.12.2015, a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2015, a notelor explicative, a raportului administratorului la data de 31.12.2015 și a raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2015 al comisiei de cenzori pentru S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 67 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, STRADA IZVOR, STRADA DOCTOR BORȘ, STRADA PLĂIEȘILOR, STRADA TRANDAFIRILOR, STRADA NARCISELOR, STRADA ALEEA PETRU RAREȘ (STADION), FUNDAC 22 DECEMBRIE 1989.

HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții ÎNTREȚINEREA ÎMBRĂCĂMINȚII RUTIERE PE STRADA ALEEA PETRU RAREȘ, ORAȘ TÂRGU FRUMOS, PRIN AȘTERNEREA UNUI COVOR ASFALTIC.

HOTĂRÂREA NR. 69 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții AMENAJARE PARCARE ȘI INCINTĂ PIAȚĂ ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS.

HOTĂRÂREA NR. 70 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții AMENAJARE TERENURI DE SPORT MULTIFUNCȚIONALE ÎN ORAȘUL TÂRGU FRUMOS.

HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobrea propunerii de stabilire a indemnizației membrilor comisiei de cenzori la valoarea de 10% din salariul directorului S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea staului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 73 privind trecerea suprafețelor de pășune din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 74 privind trecerea unor suprafețe de teren din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 75 privind trecerea unor suprafețe de teren/ pășune din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Târgu Frumos, ce au rezultat ca diferențe în urma măsurătorilor cadastrale.

HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 77 privind atribuirea unei denumiri a unei noi străzi din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea unei oferte de donație imobiliară.

HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea transferului din domeniul public al Orașului Târgu Frumos în domeniul public al Consiliului Județean Iași a bunurilor ce deservesc două teritorii administrative.

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a rețelelor publice de apă și canalizare de pe raza Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos și vânzarea suprafeței de 59,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, înscris în cartea funciară nr. 1721, nr. cadastral – 1135.

HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 340,00 m.p. teren înscris în cartea funciară nr. 61884, nr. cadastral – 61884, situat în Strada Tudor Vladimirescu, în trei loturi.

HOTĂRÂREA NR. 83 privind vânzarea suprafeței de 861,00 m.p. teren situat în Strada Crinilor, Nr. 23, înscris în cartea funciară nr. 61768, nr. cadastral – 61768.

HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Târgu Frumos a suprafeței de 16,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 85 privind însușirea raportului de evaluare și a caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului cu denumirea „Bază Sportivă” situat în Strada Buznei, Nr. 34 A.

HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 268/ 03.01.2005 și a formei conținutului contactului de cesiune.

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare căi pietonale Strada Th. Neculuța, Bogdan Vodă, Ștefan Cel Mare, Buznei, Petru Rareș, Cuza Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Eternității” în Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor clasei a XI – a C Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos pentru participarea la un concurs școlar.

HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea sumei de 5.000 lei pentru reabilitarea unei săli de clasă la Școala Gimnazială „Ion Neculce” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței agroalimentare, a oborului și a bazarului din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul înregistrat cu nr. 524/ 12.01.2016 (număr – delegat) și nr. 24357/ 12.01.2016 (număr – delegatar), privind gestiunea serviciilor de salubrizare constând în măturatul stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț.

HOTĂRÂREA NR. 92 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun – Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea concesionarii conform Legii 50/ 1991 art. 15 lit. e) a suprafeței de 131,00 m.p. teren inscris in Cartea Funciara nr. 62175, Nr. cadastral – 62175, situat in Strada Serelor, Zona Nr. 2C, Oras Targu Frumos, Judetul Iasi.

HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru Trimestrul I al anului 2016.

HOTĂRÂREA NR. 95 privind reactualizarea domeniului privat cu unele suprafețe de teren situate pe raza teritorial – administrativă a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii suprafeței de 2.000,00 m.p. teren situat în Strada 22 decembrie 1989, Nr. 64 B, în vederea desfășurării activității de „Parc de distracții – bâlci anual”.

HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 98 privind acordarea sumei de 20.000 lei, ca ajutor de urgență pentru fiul minor al doamnei Macovei Ana – Nicoleta.

HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea sumei de 30.000 lei în vederea remedierii unor neconformități la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc copii Strada Ecaterina Teodoriu, Oraș Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare Bloc I.A.S. 12 Apartamente din localitatea Târgu Frumos, Județul Iași”.

HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Realizare padoc animale fără stăpân în Orașul Târgu Frumos”.

HOTĂRÂREA NR. 1. privind alegerea membrilor comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 2. privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 3. privind declararea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos ca legal constituit.

HOTĂRÂREA NR. 4. privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie – septembrie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 5. privind alegerea viceprimarului Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 6. privind constituirea comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 7. privind desemnarea reprezentantului Orașului Târgu Frumos precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Orașului Târgu Frumos  în Adunarea Generală a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 8. privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare pentru elevii din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 9. privind aprobarea obiectivului „Dotări cu aparatură și echipamente medicale pentru Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos” în valoare de 179 mii lei și a confinanțării din bugetul local a sumei de 17,90 mii lei reprezentând 10% din valoarea investiției.

HOTĂRÂREA NR. 10. privind analizarea activității manageriale și economico – financiare a societatii Termoserv Salub S.A. și adoptarea unor măsuri urgente în vederea creșterii performanței.

HOTĂRÂREA NR. 11. privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trimestrul III, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 12. privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 13. privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier local al domnului Baltag Gheorghe din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a postului ocupat.

HOTĂRÂREA NR. 14. privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, al domnului Sburlea Vasile, supleant pe listele Partidului Social Democrat.

HOTĂRÂREA NR. 15. privind casarea unor mijloace fixe constatate în urma inventarierii efectuate în anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 16. privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat, în vederea casării și a scoaterii din gestiune, a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 17. privind aprobarea finanțăriii nerambursabile de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local, pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 18.privind aprobarea regulamentului privind închirierea sau constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 19. privind aprobarea introducerii în domeniul public al Orașului Târgu Frumos a două locuințe sociale situate în Strada George Coșbuc, nr. 49 E, 49 F.

HOTĂRÂREA NR. 20. privind repartizarea locuințelor situate în Strada George Coșbuc, nr. 49 E, 49 F în cadrul obiectivului de investiții „Construire de locuințe pentru familii defavorizate”, Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 21. privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 486 m.p. teren situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 81, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 22. vânzarea suprafeței de 72,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, zona Piața Agroalimentară, înscris în C.F. nr. 61976, nr. cadastral – 61976, C.F. nr. – 60674, nr. cad. – 60674, C.F. – 61976, nr. – 61976.

HOTĂRÂREA NR. 23. privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 769,00 m.p. teren, înscris în C.F. nr. 62206, nr. cadastral – 62206, situat în Strada Teilor, Nr. 4, în două loturi.

HOTĂRÂREA NR. 24. privind abrobarea H.C.L. nr. 52/ 30.04.2015.

HOTĂRÂREA NR. 25. privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului de terenuri între Orașul Târgu Frumos și Ignat Cătălin.

HOTĂRÂREA NR. 26. privind aprobarea vînzării și însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării apartamentului nr. 16, etajul; 4, scara B, Bloc 12 situat în Strada Ecaterina Teodoroiu, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 27. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 876,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 39, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 28. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 72,00 m.p. situat în Strada Petru Rareș, Nr. 60 E, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 29. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 861,00 m.p., situat în Strada Crinilor, Nr. 23, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 30. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 82,00 m.p., situat în Srada Petru Rareș, Zona Bloc 21, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 31. privind însușirea raportului de evaluare și stablirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 91,00 m.p., situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 44 G, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 32. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 59,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piață Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 33. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 73,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 34. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 99,00 m.p., situat în Strada Măicuța, 2 B, Oraș Târgu Frumos, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 35. privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 62,00 m.p., situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 36. privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 10/ 05.07.2016.

HOTĂRÂREA NR. 37. privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, trimestrul III, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea listei de investiții publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 38. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru trimestrul II anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 39. pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 92/ 30.07.2015 privind aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor construite din fondurile A.N.L. prin programul „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” respectiv a modificării valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 373/ 28.07.2015.

HOTARAREA NR. 40. privind atribuirea denumirii „Stadionul Târgu Frumos – Nicolae Rățoi” fostei baze sportive situată în Strada Petru Rareș, Nr. 39.

HOTĂRÂREA NR. 41. privind aprobarea actualizării componenței consiliului de administrație al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 42. privind aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea vânzării cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 43. privind abrogarea H.C.L. nr. 27/ 27.02.2014 și H.C.L. nr. 76/ 25.06.2014.

HOTĂRÂREA NR. 44. privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea cabinetului medical, nr. 1, parter, din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 45. privind vânzarea suprafeței de 350,00 m.p. teren situat în Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 18 A, Zona Adâncata, înscris în C.F. nr. 61428, Nr. cadastral – 61428.

HOTĂRÂREA NR. 46. privind aprobarea suprafeței de 246, 78 m.p. teren situat în Strada Constantin Erbiceanu, Nr. 1, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 47. privind aprobarea închirierii suprafeței de 220 m.p. teren situat în Stada Brăești, Nr. 15, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 48 privind însușirea în domeniul privat a suprafeței de 21,00 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bloc A.N.L., Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar domnului Moroi Daniel.

HOTĂRÂREA NR. 50. privind organizarea evenimentului „Târgul de Toamnă”, Editia a IV – a, în perioada 23 – 25 septembrie 2016.

HOTĂRÂREA NR. 51. privind aprobarea prelungirii mandatului Comisiei de Cenzori a societății Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 52. privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Termoserv Salub S.A. Târgu Frumos în calitate de reprezentanți ai acționarului unic reprezentat de Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 53. privind aprobarea efectuării unei misiuni de audit financiar al performanței activității societății Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 54 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Ion Neculce”.

HOTĂRÂREA NR. 55 privind desemnarea membrilor Comisiei penru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Liceului Tehnologice „Petru Rareș”.

HOTĂRÂREA NR. 56 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”.

HOTĂRÂREA NR. 57 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit.

HOTĂRÂREA NR. 58 privind apobarea revocării Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație la S.C. Termoserv Salub S.A.

HOTĂRÂREA NR. 59 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și ai Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”.

HOTĂRÂREA NR. 60 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier local a domnului CIOBANU LILI din partea Partidului Social Democrat și declararea vacantă a postului ocupat.

HOTĂRÂREA NR. 61 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, al domnului BODRUG DRAGOȘ – LUCIAN, supleant pe listele Partidului Social Democrat.

HOTĂRÂREA NR. 62 privind alegerea președintelui de ședință pentru Trimestrul IV  al anului 2016.

HOTĂRÂREA NR. 63 privind rezilierea contractelor de concesiune pentru realizarea edificării construcțiilor – Zona Lunca Bahluieț, Strada George Coșbuc – teren proprietatea Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 64 privind întocmirea unui raport de evaluare pentru determinarea valorii terenului situat în Strada Pieptănari, teren înscris în Cartea Funciară, Nr. 62182, Cartea Funciară Nr. 62213, Nr. Cadastral 62213.

HOTĂRÂREA NR. 65 privind abrogarea H.C.L. NR. 12/ 19.01.2007.

HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie a suprafeței de 209,00 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu – Cartea Funciară Nr. 62257.

HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros  asupra suprafeței de 486 m.p. teren domeniu privat al Orașului Târgu Frumos, situat în Strada Cuza Vodă.

HOTĂRÂREA NR. 68 privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în care a funcționat Școala Generală Nr. 3, imobil situat în Strada Cuza Vodă, Nr. 66 B.

HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea cotizațiilor aferente anilor 2016 – 2017 stabilite de Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud – Vest.

HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea obiectivului de investiții „Dotări cu aparatură și echipamente medicale Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, în valoare de 179 mii lei și a cofinanțării din bugetul local a sumei de 24,00 mii lei reprezentând minim 10% din valoarea investiției.

HOTĂRÂREA NR. 71 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul III și IV, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de Investiții Publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea Acordului Colectiv de Muncă pentru perioada 2016 – 2017 al funcționarilor publici angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2016 – 2017 al personalului contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea actualizării Anexelor 1,2,4,5,6,7 și 8 ale Caietului de sarcini specific activității de măturat, stropit, întreținere a căilor publice, curățatea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheț în Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 75 privind modificarea Organigramei și a Statului de functți ale Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 76 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale din incinta Policlinicii Orășenești „Dr. Titu Scântee”.

HOTĂRÂREA NR. 77 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în A.G.A. A.R.S.A.C.I.S. cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului în suprafață de 550 m.p., teren înscris în C.F. nr. 62047, Nr. Cadastral 62047.

HOTĂRÂREA NR. 79 privind revocarea H.C.L. NR. 32/ 02.08.2012 privind trecerea unui imobil teren în suprafață de 1.000 m.p. din domeniul public al Orașului Târgu Frumos și din administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – A.P.I.A. – Centrul Județean Iași.

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea transmiterii în administrare către U.A.T. Comuna Ion Neculce, a bunurilor cu denumirea „Drum de exploatare 2254” și „Drum de exploatare 2254/ 1” proprietate publică a U.A.T. Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR.81 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, anul 2016 în vederea asigurării activitătii în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de Investiții Publice pentru anul 2016.

HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Întreținere trotuare pe Strada Ștefan Cel Mare, Strada 1 Mai și Aleea Petru Rareș”.

HOTĂRÂREA NR. 83 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea valorii de piață în vederea vânzării terenului în suprafață de 72,00 m.p., imobil situat în Strada Tudor Vladimirescu, Zona Piața Agroalimentară.

HOTĂRÂREA NR. 84 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea valorii de piață în vederea vânzării apartamentului nr. 4, parter, scara B, bloc D2, apartament situat în Strada Ștefan Cel Mare.

HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în vederea consituirii dreptului de superficie a suprafeței de 121 m.p. teren situat în Strada Tudor Vladimirescu, Cartea Funciară nr. 60838.

HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Orașului Târgu Frumos cu un imobil situat în Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 12.

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului aferent locuințelor sociale situate în Strada George Coșbuc.

HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. NR. 75/ 28.04.2016.

HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea completării H.C.L. NR. 21/ 28.07.2016.

HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea contractării unor servicii de asistență juridică.

HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență.

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea actului adițional nr. 15 la actul constitutiv și a actului adițional nr. 16 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S.

HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea actului adițional nr. 17 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 95 privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului în vederea vânzării terenului în suprafață de 350,00 m.p., teren situat în Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 18, Zona Adâncata, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării.

HOTĂRÂREA NR. 96 privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 21 m.p. teren situat în Strada Bogdan Vodă, Zona Bloc A.N.L.

HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din structura administrației publice a Orașului Targu Frumos pentru anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2016 în Orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat organizării acestora.

HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea acordării sumei de 60.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale, cu ocazia sarbătorilor de iarnă 2016.

HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență.

HOTĂRÂREA NR. 101 pentru aprobarea revocării H.C.L. NR. 80/ 12.10.2016 privind transmiterea în administrare către U.A.T. Comuna Ion Neculce, Județul Iași, a bunurilor cu denumirea „Drum de exploatare 2254/ 1” proprietate publică a U.A.T. Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 102 privind revocarea H.C.L. NR. 72/ 29.09.2016 și a H.C.L. NR. 73/ 29.09.2016.

HOTĂRÂREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, anul 2016 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 104 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 105 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru terenurile închiriate, a redevenței terenurilor concesionate și cuantumul obligației de plată pentru terenurile ce reprezintă dreptul de superficie pentru anul 2017, în conformitate cu coeficientul de inflație, în funcție de zone și grupe ale Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea/ organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2017 – 2018.

HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea planului anual și a planului lunar de activități care se va desfășura cu personalul beneficiar al venitului minim garantat în anul 2017.

HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea prelungirii contractului de gestiune a activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special nr. 24512/ 14.01.2016.

HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea prelungirii contractului de gestiune a activităților de măturat stradal, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț nr. 24357/ 12.01.2016.

HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea ajustării tarifelor aferente desfășurării activității serviciului de salubrizare constând în măturat stradal, spalat, stropit și întretinere a căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie și îngheț

HOTĂRÂREA NR. 112 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul I al anului 2017.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut